Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Вступ до спеціальності (японська) by Mind Map: Вступ до спеціальності (японська)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Вступ до спеціальності (японська)

Загальні відомості про курс

Робоча програма

Методичні вказівки

Тематичний план лекційних

Тематичний план практичних

Тематичний план практичних занять Тема 1. Наука про Японію: специфіка, завдання, історія становлення. Тема 2. Походження, історія розвитку японської мови. Тема 3. Особливості японської писемності. Тема 4. Загальні відомості про Японію – країну вранішнього сонця. Географія Японії. Тема 5. Клімат і природа Японії. Тема 6. Релігії Японії. Тема 7. Ери японської історії. Тема 8. Населення Японії. Антропологічний склад. Японська сім’я. Японський характер і японська мова. Тема 9. Грані японського мистецтва.

ІНДЗ

Підготуйте реферат на одну з поданих тем: Історія становлення японської писемності. Японська література. Молодіжні організації Японії. Студентське життя. Українсько-японські відносини. Японські традиційні види мистецтва. Особливості спілкування в Японії. Ввічлива мова. Центр японської культури - Кіото. Перші писемні пам'ятки Японії. Їх особливості та характерні риси. Жанри давньої японської поезії (танка, нагаута). Основні літературні пам'ятники хейанского періоду: повісті і романи (моногатарі), есе (дзуйхіцу), щоденники (Ніккі). Розвиток літератури в 13-14 ст.: Поява військових епопей гунки. Розквіт японської поезії в 17 в.: Поезія Басьо, проза Сайкаку. Зародження літератури Едо і її розвиток. Значення роману Ікку «На своїх - двох по дорозі Токайдо» як твори, що відобразив японські діалекти початку 20 ст. Перші художні твори на сучасній мові. Вплив російської літератури на розвиток нової японської прози. Творчість Акутагава Рюноске. Японський національний менталітет.

Критерії оцінювання

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда,залік. Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат. Комп’ютерного контролю: тестові програми. Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень Оцінка Критерії оцінювання «відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. «добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. «задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. «незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. Кожний модуль включає бали за поточну роботу на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. Виконання тестових модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи залежить від дотримання таких вимог: своєчасність виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань; ініціативність у навчальній діяльності.

Друковані та Інтернет-джерела

1. Алпатов В. М. Англоязычные заимствования в японском языке и американизация японской массовой культуры. // Япония: культура и общество в эпоху НТР. М.: 1985. 2. Васина Н.И. Японский речевой этикет. Учебное пособие (+ аудиокассета). – М.: Муравей, 2003. – 356 с. 3. Григорьева Т. П. Чайная церемония// Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный. – М.: Искусство, 1993. - С. 355-368. 4. Данн Ч. Традиционная Япония. Быт, религия, культура /Пер. с англ. О.Д. Сидоровой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 222 с. 5. Люттерйоганн, М. Эти поразительные японцы /Мартин Люттерйоганн; пер. с нем. Т.И. Барзаковской. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 200 с. 6. Мазурик В.П. Чайная чашка и ее функции в японском чайном действе (тяною)// Вещь в японской культуре. – М.: Вост. лит., 2003. – С. 137-168. 7. Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства Наука, 1988. – 240 с. 8. Мир по-японски: Эстетические и этические ценности в японской культуре. – СПб.: Северо-Запад, 2000. – 564 с. 9. Мировая художественная культура: Учеб. Пособие. /Колл. авт.: А. Эренгросс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев и др.; Под. ред. Б.А. Эренгросс/ М.: Высшая школа, 2001. - 767 с. 10. Мушинский А.Ф. Обиходные выражения японского языка. Учебное пособие. – М.: Муравей, 2003г. – 248 с. 11. Овчинников В.В. Сакура и дуб: Ветка сакуры; Корни дуба. – М.: Дрофа, 2005. – 512с. 12. Тумаркин П.С. Жесты и мимика в общении японцев: Лингвострановедческий словарь-справочник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2002. – 176 с. 13. Фролова Е.Л. Японский язык. Имена собственные. – М.: ИД Муравей, 2004. –160с. 14. Цветов В.Я. Пятнадцатый камень сада Рёандзи. –Хабаровск: Кн. изд-во, 1990. –400 с. 15. Япония. Как ее понять: очерки современной японской культуры. ред. Роджер Дж. Дэвис, Осаму Икэно, пер. с англ. Ю.Е. Бугаева. –М.: АСТ: Астрель, 2006. –317 с. 16. Япония. Карманная энциклопедия / Сост. В.Я. Кофман, Н.Г. Рысина. –М.: ИД Муравей-Гайд, 2000. –240 с. 17. Япония: Справочник /Под общ. ред. Г.Ф. Кима и др.; Сост. В.Н. Еремин и др. –М.: Республика, 1992. –543 с. 18. Японская любовная лирика. –М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс,1999.–336 с. 19. 手紙の書き方辞典。大創出版:2003年。 Періодичні видання: 1. Из истории японской культуры. Сёдо – искусство каллиграфии// Япония сегодня: ежемес. журн./ЗАО Япония сегодня. – 2005, май. 2. Исигэ Н. Кулинарный взгляд на историю японской культуры// Ниппония: ежекварт. журн. о Японии / Токио: Heibonsha Ltd. – 2006, №36. 3. Лазарев А. Цукидзи на закате // Япония сегодня: ежемес. журн. / ЗАО Япония сегодня. – 2007, сентябрь. 4. Отведайте! Японская культура через призму кулинарной традиции // Ниппония: ежекварт. журн. о Японии / Токио: Heibonsha Ltd. – 2006, №36. 5. Сакагами К. Знаменитые замки Японии // Ниппония: ежекварт. журн. о Японии / Токио: Heibonsha Ltd. – 2001, №17. 6. Такахаси К. Любимая гора Фудзи // Ниппония: ежекварт. журн. о Японии / Токио: Heibonsha Ltd. – 2005, №35. 7. Такахаси К. Роботы за работой // Ниппония: ежекварт. журн. о Японии / Токио: Heibonsha Ltd. –2006, №38. 8. Торикай С. Япония, рай горячих источников // Ниппония: ежекварт. журн. о Японии / Токио: Heibonsha Ltd. –2003, №26. 9. Шишкина Г. Школа икэбаны. Немного истории//Япония сегодня: ежемес. журн./ЗАО Япония сегодня. –2004, февраль. 10. Шишкина Г. Школа икэбаны. Философия и поэзия икэнобо//Япония сегодня: ежемес. журн./ЗАО Япония сегодня. –2004, апрель. Електронні ресурси: 1. http :// www . embjapan . ru (Сайт Посольства Японии в России) 2. http :// www . japan - assoc . ru (Сайт ассоциации японоведов) 3. http :// www . japon . ru (Сайт о Японии на русском языке) 4. http :// w eb- japan . org / nipponia / (Журнал Ниппония on-line) 5. http :// www . japantoday . ru (Сайт издательства Япония сегодня) 6. http :// www . ajalt . org / saijiki / (Информация о культуре Японии на японском и английском языке, адаптированные тексты) 7. http://www.japanlink.co.jp/ka/ (Словарь ключевых понятий японской культуры на японском и английском языках) 8. http://language.tiu.ac.jp/ (тексты для чтения на японском, английском и немецком языках) 9. http://www.nhk.or.jp/lesson/ (уроки японского языка NHK) 10. http :// dictionary . goo . ne . jp / (словарь японского языка) 11. http :// momiji . jpf . go . jp / kyozai / index . php (образовательный портал японского языка: грамматика, тексты разных уровней сложности и т.д.) 12. http://www.jiyu.co.jp/singo/ (неологизмы японского языка) 13. http :// www . franklang . ru (Мультиязыковой портал Ильи Франка: тексты на японском языке, грамматика, словари, информация о культуре, истории Японии на русском языке) 14. http :// ja . wikipedia . org (Интернет-энциклопедия на японском языке) 15. http :// ru . wikipedia . org (Интернет-энциклопедия на русском языке) 16. http://www.sla.purdue.edu/fll/JapanProj/FreePhoto/default-j.html (Виды Японии: база фотографий и иллюстраций)

Глосарій

Форум

Модуль ІІ

Методичні вказівки

Теоретичний начвчальний матеріал

Семінарські заняття

Завдання для СРС

Модульний контроль

Модуль І

Методичні вказівки

Теоретичний навчальний матеріал

Семінарські заняття

Тема 1. Наука про Японію. Історія розвитку японської мови. Японська писемність. 1. Японознавство в Україні: головні етапи розвитку 2. Історія розвитку японської мови. 3. Особливості системи і структури японської мови. 4. Основні діалекти Японії. 5. Основні функціональні стилі. 6. Японська лінгвістична традиція. 7. Розвиток писемності в Японії. 8. Ієрогліфи: історія виникнення та запозичення з Китаю; структура та типи ієрогліфів; поняття ключа. 9. Кана: історія виникнення. 10. Стилі написання та каліграфія. Тема 2. Загальні відомості про Японію. Географічне положення, клімат. Адміністративний поділ. 1. Спільні риси України і Японії. 2. Географічне положення. Адміністративний поділ. 3. Фуджі Сан. Річки, озера. Острови. 4. Релігія і природа – невідривні складові в розумінні японців. 5. Японські національні парки. 6. Пори року та свята. Свята різних епох. 7. Японська кухня. Історія японської кухні. Японська їжа. 8. Роль релігії в житті нації. 9. Християнство. 10. Японські школи (секти, напрями буддизму)

Завдання для СРС

Модульний контроль

Атестація

Підсумкове тестування

Методичні вказівки