การสำรวจตน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสำรวจตน by Mind Map: การสำรวจตน

1. ปัจจุบันฉันเป็นใคร

1.1. -

1.2. -

1.3. ดิฉันชื่อ นางสาว จุฬาลักษณ์ พลมุข ชื่อเล่น เนย เป็นลูกสาวคนเล็ก มีพี่ชาย1คน บิดาชื่อนายเฉลิมชัย พลมุข มารดาชื่อ นางปราณี สุเพ็งคำ และมีพี่ชาย ชื่อนายจักริน พลมุข ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ฉันมีเป้าหมายในชีวิตจะเป็นอะไร เป็นอย่างไร

2.1. เป้าหมายในชีวิตคือการเป็นครูที่ดี เช่น สอนลูกศิษย์ให้รู้จักเสียสระ อดทน แบ่งปัน กล้าหาญ

2.2. -

2.3. ทำให้พ่อแม่สบาย และภูมิใจในตัวเรา

3. ฉันจะทำอย่างไรบ้าง จึงจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.1. จะตั้งใจเรียน หมั่นหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ หัดทำข้อสอบเก่าๆ ฝึกอ่านเขียนคัดลายมือเพื่อที่จะได้ไปสู่เป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ

3.2. -

3.3. -

3.4. -

4. -

5. จะวัดผล ประเมินผลได้อย่างไรบ้าง ว่าฉันเป็นผู้ถึงเป้าหมายแล้ว

5.1. ตั้งเป้าหมาย ทำตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้ และมีวินัยในตนเอง รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร เวลาไหนควรอ่านหนังสือ ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน และลงมือทำมัน

5.2. -

6. -