กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี by Mind Map: กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี

1. 1.กำหนดปัญหาและความต้องการ

1.1. เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการดนื่องจากการสร้างเทคโนโลยีนั้นเกิดจากความต้องการเสมอ

2. 2.การศึกษาค้นคว้าศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2.1. ขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้จากศาสตร์ต่างๆ

3. 3.การออกแบบ

3.1. การออกแบบ การร่างภาพหรือการจำลองเพื่อให้สามารถมองเห็นจินตนาการของสิ่งประดิษฐ์นั้น

4. 4.การทดสอบ

4.1. เมื่อได้เลือกต้นแบบจากขัจนตอนการออกแบบแล้วจึงเาิ่มสร้าวเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อใช้ทดลอง

5. 5.สร้างต้นแบบ

5.1. เป็นขั้นตอนทีืเทคโนโลยีต้นแบบไก้รับก่รสร้างเหมือนจริงทุกปาะการ

6. 6.การนำไปใช้ละดำเนินงานจริง

6.1. เป็นขั้นตอนที่เทคโรโลยีได้ผลิตออกมาตามการออกแบบและผ่านการทดสอบาแล้ว

7. 7.การทบทวน

7.1. เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยการทบทวนขั้นตอนต่างๆ