Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MKT by Mind Map: MKT

1. Products

1.1. SP tốt

1.1.1. Suy Thoái

1.1.2. Thương hiệu tốt

1.2. Chiến lược SP

1.2.1. Dòng SP

1.2.2. Hệ Sản Phẩm

1.3. Các giai đoạn

1.3.1. Giới thiệu

1.3.1.1. Lợi nhuận Giai đoạn giới thiệu

1.3.1.1.1. Innovator

1.3.2. Phát triển

1.3.3. Trưởng Thành

1.3.4. Suy thoái