Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAO BÌ by Mind Map: BAO BÌ

1. Khách Hàng

1.1. Nhu Cầu Của Khách Hàng

1.2. Giá Cả

1.3. Khách Hàng Cần Gì

2. Vật Liệu

2.1. Ni Lông

2.2. GIấy

2.3. Nhựa

3. Tem Nhãn

3.1. Tem Nhãn Rời

3.2. Tem In Trực Tiếp

4. Màu Sắc

4.1. Màu Chủ Đạo

4.2. Màu Phù Hợp