วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม by Mind Map: วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม

1. ด้านเศรษฐกิจ สาเหตุเเละปัจจัย 1. แก้ปัญหาสนองความต้องการและเพิ่มความสามารถของมนุษย์ 2. ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศตร์และคณิตศาสตร์ 3. เศรษฐกิจหรือฐานะทางการเงิน

2. ด้านสิ่งเเวดล้อม สาเหตุเเละปัจจัยสภาพเเวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไป

3. ด้างสังคมเเละวัฒนะธรรม สาเหตุเเละปัจจัยคือความนิยมเเละการเเพร่หลายของการเปลี่ยนเเปงเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น