ระบบโครงกระดูก (Skeleton System)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบโครงกระดูก (Skeleton System) by Mind Map: ระบบโครงกระดูก (Skeleton System)

1. แบ่งเป็น3ประเภท

1.1. กระดูกแข็ง (Compact bones)

1.1.1. ประกอบด้วยธาตุ 2 ชนิด

1.1.1.1. 1.อนินทรียสาร (Inorganic matter) สารเหล่านี้ทำให้กระดูกแข็งมีลักษณะแข็ง ทึบ ยึดติดเป็นเนื้อเดียวกัน

1.1.1.2. 2.อินทรีสาร(Organic matter) ทำให้กระดูกเหนียว มีความยืดหยุ่น ช่วยป้องกันไม่ให้ดระดูกหัก

1.2. กระดูกอ่อน (Cartilages)

1.3. ข้อต่อและเอ็น (Joints & Ligaments)

2. โครงสร้างกระดูกในผู้ใหญ่แบ่งตามลักษณะจากภายในออกมาภายนอก

2.1. 1.ไขกระดูก (Bone marrow) มีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวบางชนิด

2.2. 2.กระดูกพรุน (Spongy bone) ทำให้กระดูกมีน้ำหนักเบา ภายในเต็มไปด้วยไขกระดูกแดง

2.3. 3.กระดูกทืบ (Compact bone) เนื้อของกระดูกจะเรียงเป็นแผ่นทึบแข็ง หน่อยของแผ่นทึงแข็งนี้คือ Harversian system

2.4. 4.เยื้อหุ้มภายในกระดูก (Endosteum) เป็นผนังบางๆมีลักษณะละเอียดดาดอยู่ข้างๆข้างในช่องว่างของกระดูก

2.5. 5.เยื้อหุ้มภายนอกกระดูก (Periosteum) เป็นผนังที่หุ้มชั้นนอกของกระดูกชั้นใน

3. ชื่อส่วนต่างๆของกระดูก

3.1. Condyle

3.2. Crest

3.3. Head

3.4. Process

3.5. Spine

3.6. Trochanter

3.7. Tubercle

3.8. Tuberosity

3.9. Fissure

3.10. Foramen

3.11. Fossa

3.12. Sinus

4. กำเนิดของกระดูก

4.1. กระดูกกำเนิดมาจากมีโซเดิร์ม (Mesoderm)

4.1.1. การกำเนิดของกระดูกมี 2 วิธี

4.1.1.1. 1.Intramembranous ossification

4.1.1.2. 2.Intracartilagenonus ossification

5. การเจริญเติบโตของกระดูก (Growth of bone)

5.1. 1.กระดูกจะเพิ่มความยาวขึ้นได้โดยที่ตรงกลางระหว่าง Diaphysis และ Epiphysis มาบรรจบกัน มีกระดูกอ่อนแผ่นแผ่นหนึ่งคั่นอยู่เรียกว่า Epiphyseal cartilages

5.2. 2.กระดูกจะหนาหรือกว้างออกกว้างโดยชั้นในสุดใต้เยื่อหุ้มกระดูก ทำให้กระดูกเพิ่มส่วนหนาของกระดูกขึ้นมา

6. การจำแนกกระดูก (Classification of bone)

6.1. 1.กระดูกยาว (Long bones)

6.2. 2.กระดูกสั้น (Short bones)

6.3. 3.กระดูกแบน (Flat bones)

6.4. 4.กระดูกรูปแปลก (Irregular bones)