การเข้าใจตนเองและผู้อื่น

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเข้าใจตนเองและผู้อื่น by Mind Map: การเข้าใจตนเองและผู้อื่น

1. การวิเคราะห์ตัวตน

1.1. ความหมายของตัวตน

1.1.1. รูปร่างหน้าตา

1.1.2. นิสัยใจคอ

1.1.3. ความสามารถ

1.1.4. ความสนใจ

1.1.5. รสนิยม

1.1.6. อุดมคติ

1.2. ตัวตนของบุคคลเกิดขึ้นอย่างไร

1.2.1. พ่อแม่

1.2.2. สภาวะแวดล้อม

1.2.3. วัตถุธรรม

1.2.4. ครอบครัว

2. รูปแบบของตัวตน

2.1. ตัวตนตามที่รับรู้

2.1.1. ความนับถือตนเอง

2.1.2. ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเอง

2.1.3. ความซื่อสัตย์

2.1.4. ความมีวินัย

2.1.5. ความมีน้ำใจ

2.2. ตัวตนตามอุดมคติ

2.2.1. ความใฝ่ฝัน

2.2.2. การเลียนแบบบุคคลในอุดมคติ

2.3. ตัวตนตามที่เป็นจริง

2.3.1. จริงจังกับชีวิต

2.3.2. มีความรับผิดชอบสูง

2.3.3. ร่าเริง

2.3.4. ซึมเศร้า

2.3.5. เก็บตัวเงียบ

3. การยอมรับตนเอง

3.1. บุคลิกภาพและอุปนิสัย

3.1.1. ใจร้อน

3.1.2. ขี้อาย

3.1.3. อดทน

3.1.4. วิตกกังวล

3.1.5. เย็นชา

3.2. สุขภาพ

3.2.1. โรคประจำตัว

3.2.2. โรคที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ

3.3. ความรู้ความสามารถ

3.3.1. วิชาที่ถนัด

3.3.2. อาชีพที่ใฝ่ฝัน

3.3.3. กีฬาที่ชื่นชอบ

3.4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

3.4.1. หน้าที่นักเรียน

3.4.1.1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

3.4.1.2. เข้าเรียนทุกครั้ง

3.4.1.3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

3.4.2. หน้าที่พ่อแม่

3.4.2.1. ทำงานหาเงินให้ลูกๆ

3.4.2.2. เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูก

3.4.2.3. เป็นหัวหน้าครอบครัว

3.4.3. หน้าที่ลูก

3.4.3.1. เชื่อฟังพ่อแม่

3.4.3.2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

3.5. ตำแหน่งในสังคม

3.5.1. ตำแหน่งในสถานที่ทำงาน

3.5.1.1. ผู้จัดการ

3.5.1.2. ลูกจ้าง

3.5.1.3. กรรมการ

3.5.1.4. เหรัญญิก

3.5.2. ตำแหน่งในครอบครัว

3.5.2.1. พ่อ

3.5.2.2. แม่

3.5.2.3. ลูก

3.5.2.4. พี่

3.5.2.5. น้อง

3.6. สภาพความเป็นอยู่ทางเศรฐกิจ

3.6.1. ฐานะครอบครัว

3.6.1.1. ฐานะดีมาก

3.6.1.2. ฐานะปานกลาง

3.6.1.3. ฐานะยากจน

3.6.2. เศรฐกิจ

3.6.2.1. เศรฐกิจดี

3.6.2.2. เศรฐกิจแย่

4. หน้าต่างพฤติกรรม

4.1. รูปแบบหน้าต่างพฤติกรรม

4.1.1. บริเวณเปิดเผย

4.1.1.1. แต่งกายเรียบร้อย

4.1.1.2. เป็นคนใจเย็น

4.1.1.3. อารมณ์ขัน

4.1.2. บริเวณจุดบอด

4.1.2.1. มีกลิ่นปาก

4.1.2.2. กลิ่นตัวเหม็น

4.1.2.3. ชอบพูดแทรกคนอื่น

4.1.2.4. ไม่รับฟังความคิดผู้อื่น

4.1.3. บริเวณปกปิด

4.1.3.1. ครอบครัวมีปัญหา

4.1.3.2. เป็นโรคที่หน้ารังเกียจ

4.1.3.3. เคยถูกไล่ออกจากสถาบันอื่นๆ

4.1.4. บริเวณต่างไม่รู้

4.1.4.1. คนใจเย็นแต่แสดงอาการเกรี้ยวกราดเวลาโมโห

4.1.4.2. ทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัว

4.1.4.3. ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

4.2. การวิเคราะห์บุคคลโดยใช้หน้าต่างพฤติกรรม

4.2.1. บริเวณเปิดเผยแคบทั้งแนวนอนและแนวคั้ง

4.2.1.1. เชื่อมั่นในตนเองสูง

4.2.1.2. ไม่ยอมรับฟังใคร

4.2.1.3. ดื้อรั้น

4.2.2. เปิดเผยขยายออกในแนวนอน

4.2.2.1. ยอมรับฟังผู้อื่น

4.2.2.2. ชอบเก็บตัว

4.2.2.3. ไม่ค่อยพูดจากับใคร

4.2.3. เปิดเผยขยายออกในแนวตั้ง

4.2.3.1. ไม่ยอมรับฟังใคร

4.2.3.2. เป็นคนเปืดเผย

4.2.3.3. เชื่อมั่นในตนเอง

4.2.4. เปิดเผยทั้งแนวตั้งและแนวนอน

4.2.4.1. รับฟังผู้อื่น

4.2.4.2. อัธยาศัยดี

4.2.4.3. เป็นคนมีมนุษสัมพันธ์