Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

มนุษยสัมพันธ์กับศาสนา by Mind Map: มนุษยสัมพันธ์กับศาสนา
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

มนุษยสัมพันธ์กับศาสนา

มีจุดมุ่งหมายให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลและสังคมในชีวิตปัจจุบัน รวมถึงการมีความสขสงบอันเป็นนิรันดร

ศาสนาพุทธ ทำดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส

อริยสัจ 4

หิริโอตัปปะ

ขันติโสรัจจะ

เบญจศีลและเบญจธรรม

หลักธรรมที่ช่วยในการสร้างสัมพันธืกับผู้อื่น

หลักธรรมสำหรับการบริหาร

หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

องค์ประกอบของศาสนา

ศาสดา

คำสอน คำภีร์

ผู้สืบทอด

ศาสนสถาน

สัญลักษณ์ เครื่องหมาย

การปฏิบัติตามความเชื่อ

ประเภทของศาสนา

เทวนิยม

เชื่อในพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าทรางโลก รักษาและปกครองโลก

อเทวนิยม

ไม่เชื่อพระเจ้าหรือสิ่งศักสิทธิ์เป็นผูสร้างโลก มนุษย์จะเคารพตนเอง พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์เป็นผู้สร้างโลก

ศาสนาอิสลาม

หลักศรัทธา

หลักปฏิบัติ

หน้าที่ของศาสนา

ต่อบุคคล

ต่อสังคม

คริสต์ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

นิกาย

หลักคำสอน10ประการของโมเสส

พิธีกรรมทางศาสนา