มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ by Mind Map: มนุษยสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ

1. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

1.1. ดูบริน

1.1.1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

1.1.2. มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้

1.1.3. มีความยืนหยัดต่อความต้องการ

1.1.4. มีความมั่นคงทางอารมณ์

1.1.5. มีอารมณ์ขัน

1.1.6. มีความตระหนักในตนเอง

1.1.7. มีทักษะทางด้านการใช้ความคิดและการใช้ปัญญา

1.1.8. มีความฉลาดทางอารมณ์

1.1.9. มีความรักและกระตือรือร้นในการทำงาน

1.2. แฮมพริล

1.2.1. มีการตั้งเป้าหมายของกลุ่มร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่ม

1.2.2. ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มที่ตั้งไว้

1.2.3. เป็นผู้ประสานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

1.2.4. ช่วยให้สมาชิกเข้ากับกลุ่มได้

1.2.5. ให้ความสำคัญกับกลุ่มมากกว่าตนเอง

1.2.6. มีทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์

2. ทักษะด้านการจัดการของผู้นำ

2.1. ทักษะด้านเทคนิค

2.2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

2.3. ทักษะด้านความคิด

3. อำนาจของผู้นำ

3.1. อำนาจอันชอบธรรม

3.2. อำนาจในการให้รางวัล

3.3. อำนาจจากการบังคับลงโทษ

3.4. อำนาจอ้างอิง

3.5. อำนาจตามความเชี่ยวชาญ

4. การพัฒนาภาวะผู้นำ

4.1. พัฒนาให้มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์

4.2. ศึกษาเพิ่มเติมและเข้ารับการฝึกอบรม

4.3. เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ

4.4. เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ

4.5. เลียนแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

4.6. การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยตยเอง

5. ความหมายของผู้นะและภาวะผู้นำ

5.1. ผู้นำ คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการรดำเนินการ และการตัดสินใจของกลุ่ม โดยจะเป็นผู้นำกลุ่มไปสู่เป้าหมาย

5.2. ภาวะผู้นำ คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลในการจูงใจ และสนับสนุนให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำ

6.1. ทฤษฎีคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำ

6.1.1. มีความฉลาดหลักแหลม

6.1.2. มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ

6.1.3. สามารถควบคุมผู่อื่นได้

6.1.4. มีความมั่นใจในตนเอง

6.1.5. มีพลังในการปฏิบัติงาน

6.1.6. มีความทนทานต่อความเครียด

6.1.7. มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์

6.1.8. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

6.2. ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้นำ

6.2.1. ทฤษฎี x และทฤษฎี y

6.2.2. การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ

6.2.3. การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน

6.2.4. โครงข่ายการจัดการของเบลคและมิวตัน

6.3. ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์

7. แบบของผู้นำ

7.1. ผู้นำแบบเผด็จการ

7.2. ผู้นำแบบประชาธิปไตย

7.3. ผู้นำแบบเสรีนิยม