Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Server by Mind Map: Server

1. Thiết bị

1.1. Danh sách nhân viên

1.2. Group nhân viên

1.3. Mật khẩu nhân viên

1.4. Vân tay nhân viên

1.5. Khuôn mặt nhân viên

1.6. Mã số nhân viên

1.7. Log ra vào

2. Máy trạm

2.1. Danh sách nhân viên

2.2. Group nhân viên

2.3. Mật khẩu nhân viên

2.4. Vân tay nhân viên

2.5. Khuôn mặt nhân viên

2.6. Mã số nhân viên

2.7. Log ra vào

3. Group nhân viên

3.1. Danh sách phòng ban

3.2. Danh sách nhân viên

3.2.1. Tên nhân viên

3.2.2. ID nhân viên

3.2.3. Mật khẩu nhân viên

3.2.4. Vân tay nhân viên

3.2.5. Khuôn mặt nhân viên

3.2.6. Mã số nhân viên

3.2.7. cấp bậc nhân viên

4. Lịch sử ra vào

5. Lịch sử chấm công