การวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษทางการศึกษา by Mind Map: การวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษทางการศึกษา

1. นักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น

1.1. ฝึกการใช้อักษรเบลล์

1.2. ฝึกทักษะการฟัง

1.3. ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว

1.4. ฝึกการใช้การมองที่เหลืออยู่

2. นักเรียนบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์

2.1. ใช้เหตุผลในการทำความเข้าใจในตัวเด็ก

2.2. ตั้งกฎเกณฑ์ในห้องเรียนให้ชัดเจน

2.3. มอบหมายงายเล็กๆน้อยๆเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง

3. นักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน

3.1. ฝึกการใช้ภาษามือ

3.2. ฝึกการอ่านคำพูด/อ่านปาก

3.3. กระตุ้นการฟังจากที่ได้ยินอยู่

4. สำหรับนักเรียนออทิสติก

4.1. การกระตุ้นให้นักเรียนทำตามและเลียนแบบ

4.2. ควบคุมพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายสิ่งของ

4.3. การฝึกแบบเน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน

4.4. การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

5. นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้

5.1. สอนจากง่ายไปหายาก

5.2. ให้การเสริมแรงทางบวกอย่างสม่ำเสมอ

5.3. การเน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

5.4. มองหาจุดเด่นเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง

6. นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา

6.1. ฝึกให้เล่นกับเพื่อน เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตัวในสังคม

6.2. แตกย่อยเนื้อหาการเรียนเป็นทีละขั้นตอน

6.3. ต้องรีบชี้แนะ หากมีพฤติกรรม ก้าวร้าวรุนแรง