Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nội dung by Mind Map: Nội dung

1. Số và phép tính

1.1. Số tự nhiên

1.1.1. Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100

1.1.2. So sánh các số trong phạm vi 100

1.2. Các phép tính với số tự nhiên

1.2.1. Phép cộng, phép trừ

1.2.2. Tính nhẩm

1.2.3. Thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến phép cộng, phép trừ

2. Hình học trực quan

2.1. Quan sát, nhận biết hình dạng của 1 số hình phẳng và hình khối đơn giản

2.2. Thực hành lắp ghép, xếp hình gắn với hình phẳng và hình khối

3. Đo lường

3.1. Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng

3.2. Thực hành đo đại lượng

4. Hoạt động thực hành trải nghiệm

4.1. Thực hành ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn

4.2. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa củng cố kiến thức cho HS