Programming Fundamental บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน (Control Statement)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Programming Fundamental บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน (Control Statement) by Mind Map: Programming Fundamental บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน (Control Statement)

1. คือประโยคที่ใช้กำหนดทิศทางการทำงานของโปรแกรมตามเงื่อนไข

2. การทำขั้นตอนซ้ำ (Looping)

2.1. ประโยคแบบ do-while

2.1.1. ทำประโยคคำสั่งก่อน แล้วจึงเช็คเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงก็ให้ย้อนกลับไปทำอีกรอบ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ให้ข้ามไป

2.1.2. do { statements } while ( condition ) ;

2.2. ประโยคแบบ for

2.2.1. for ( initial; test; change ) { statements }

2.3. ประโยคแบบ while

2.3.1. เช็คเงื่อนไขก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ทำประโยคคำสั่ง แล้วกลับไปเช็คเงื่อนไขใหม่ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ให้ข้ามไป

2.3.2. while ( condition ) { statements }

3. แนะนำคำสั่งในการวาดรูปกราฟิกสองมิติ

3.1. การกำหนดขนาดหน้าต่างในการแสดงผลกราฟิก

3.1.1. size( width, height );

3.2. การระบายสีพื้นหลังของหน้าต่างในการแสดงผลกราฟิก

3.2.1. background( gray );

3.2.2. background( r, g, b );

3.2.3. background( hex );

3.2.4. background( color );

3.3. กำหนดสีพื้นภายในรูปทรงต่างๆ

3.3.1. fill( gray );

3.3.2. fill( r, g, b );

3.3.3. fill( color );

3.3.4. fill( hex );

3.3.5. fill( r, g, b, alpha );

3.3.6. fill( hex, alpha );

3.3.7. fill( color, alpha );

3.3.8. noFill();

3.4. กำหนดสีของเส้นขอบของรูปทรงต่างๆ

3.4.1. stroke( gray );

3.4.2. stroke( r, g, b );

3.4.3. stroke( r, g, b, alpha );

3.4.4. noStroke();

3.5. กำหนดขนาดของเส้นขอบ

3.5.1. strokeWeight( thickness );

3.6. กำหนดลักษณะของปลายเส้นทั้งสองด้าน

3.6.1. strokeCap( mode );

3.6.1.1. Mode: SQUARE, PROJECT, or ROUND

3.7. วาดรูปวงรีหรือวงกลม

3.7.1. ellipse( x, y, width, height );

3.8. วาดรูปสี่เหลี่ยม

3.8.1. rect( x, y, width, height );

3.9. วาดรูปเส้นตรง

3.9.1. line( x1, y1, x2, y2 );