Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Programming Fundamental บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน (Control Statement) by Mind Map: Programming Fundamental
บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน
(Control Statement)
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Programming Fundamental บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน (Control Statement)

คือประโยคที่ใช้กำหนดทิศทางการทำงานของโปรแกรมตามเงื่อนไข

การทำขั้นตอนซ้ำ (Looping)

ประโยคแบบ do-while

ทำประโยคคำสั่งก่อน แล้วจึงเช็คเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงก็ให้ย้อนกลับไปทำอีกรอบ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ให้ข้ามไป

do { statements } while ( condition ) ;

ประโยคแบบ for

for ( initial; test; change ) { statements }

ประโยคแบบ while

เช็คเงื่อนไขก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ทำประโยคคำสั่ง แล้วกลับไปเช็คเงื่อนไขใหม่ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ให้ข้ามไป

while ( condition ) { statements }

แนะนำคำสั่งในการวาดรูปกราฟิกสองมิติ

การกำหนดขนาดหน้าต่างในการแสดงผลกราฟิก

size( width, height );

การระบายสีพื้นหลังของหน้าต่างในการแสดงผลกราฟิก

background( gray );

background( r, g, b );

background( hex );

background( color );

กำหนดสีพื้นภายในรูปทรงต่างๆ

fill( gray );

fill( r, g, b );

fill( color );

fill( hex );

fill( r, g, b, alpha );

fill( hex, alpha );

fill( color, alpha );

noFill();

กำหนดสีของเส้นขอบของรูปทรงต่างๆ

stroke( gray );

stroke( r, g, b );

stroke( r, g, b, alpha );

noStroke();

กำหนดขนาดของเส้นขอบ

strokeWeight( thickness );

กำหนดลักษณะของปลายเส้นทั้งสองด้าน

strokeCap( mode );, Mode: SQUARE, PROJECT, or ROUND

วาดรูปวงรีหรือวงกลม

ellipse( x, y, width, height );

วาดรูปสี่เหลี่ยม

rect( x, y, width, height );

วาดรูปเส้นตรง

line( x1, y1, x2, y2 );