Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Programming Fundamental บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน (Control Statement) by Mind Map: Programming Fundamental
บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน
(Control Statement)
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Programming Fundamental บทที่ 4:ประโยคควบคุมการทำงาน (Control Statement)

คือประโยคที่ใช้กำหนดทิศทางการทำงานของโปรแกรมตามเงื่อนไข

การทำขั้นตอนซ้ำ (Looping)

ประโยคแบบ do-while

ทำประโยคคำสั่งก่อน แล้วจึงเช็คเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงก็ให้ย้อนกลับไปทำอีกรอบ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ให้ข้ามไป

do { statements } while ( condition ) ;

ประโยคแบบ for

for ( initial; test; change ) { statements }

ประโยคแบบ while

เช็คเงื่อนไขก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ทำประโยคคำสั่ง แล้วกลับไปเช็คเงื่อนไขใหม่ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็ให้ข้ามไป

while ( condition ) { statements }

แนะนำคำสั่งในการวาดรูปกราฟิกสองมิติ

การกำหนดขนาดหน้าต่างในการแสดงผลกราฟิก

size( width, height );

การระบายสีพื้นหลังของหน้าต่างในการแสดงผลกราฟิก

background( gray );

background( r, g, b );

background( hex );

background( color );

กำหนดสีพื้นภายในรูปทรงต่างๆ

fill( gray );

fill( r, g, b );

fill( color );

fill( hex );

fill( r, g, b, alpha );

fill( hex, alpha );

fill( color, alpha );

noFill();

กำหนดสีของเส้นขอบของรูปทรงต่างๆ

stroke( gray );

stroke( r, g, b );

stroke( r, g, b, alpha );

noStroke();

กำหนดขนาดของเส้นขอบ

strokeWeight( thickness );

กำหนดลักษณะของปลายเส้นทั้งสองด้าน

strokeCap( mode );, Mode: SQUARE, PROJECT, or ROUND

วาดรูปวงรีหรือวงกลม

ellipse( x, y, width, height );

วาดรูปสี่เหลี่ยม

rect( x, y, width, height );

วาดรูปเส้นตรง

line( x1, y1, x2, y2 );