ภาษาโปรเซสซิ่ง

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาษาโปรเซสซิ่ง by Mind Map: ภาษาโปรเซสซิ่ง

1. บล็อค

1.1. คือโค้ดที่ประกอบด้วยประโยคต่างๆที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายปีกกา{ }หนึ่งคู่ (Curly Braces) เป็นการจัดกลุ่มของประโยคเหล่านั้นไว้ด้วยกัน

1.2. สามารถมีบล็อกอื่นๆอยู่ภายในได้ (Nested Block)

2. ประโยค

2.1. คือโค้ดในภาษาโปรเซสซิ่งที่จบท้ายแต่ละประโยคด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน

2.2. หนึ่งประโยคจะมีมากกว่าหนึ่งบรรทัดก็ได้

2.3. ไม่นิยมเขียนประโยคหลายๆประโยคในบรรทัดเดียวกัน เพราะจะทำให้อ่านทำความเข้าใจได้ยาก

3. ตัวแปร

3.1. ตัวแปร (Variable) คือ ตัวระบุ(ชื่อ) ที่ใช้ในโค้ดสำหรับเก็บค่าในหน่วยความจำ ตามชนิดของข้อมูล (Data Type) ที่เลือกใช้

3.1.1. เลือกชนิดของข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3.1.2. สามารถเปลี่ยนค่าที่เก็บในข้อมูลได้(ตามที่ตัวแปรควรจะเป็น)

3.2. ในการใช้งานตัวแปรจะต้องมีการประกาศใช้งาน (VariableDeclaration) ก่อนเสมอ (ตั้งชื่อและกำหนดชนิดของข้อมูล)

3.3. กรณีในการประกาศใชตั้วแปร เช่น

3.3.1. – ประกาศใชตั้วแปรภายในฟังก์ชัน (Local Variable)

3.3.2. – ประกาศใชตั้วแปรที่เป็นสมาชิกของคลาส (Class Variable)

3.3.3. – ประกาศใชตั้วแปรภายนอกฟังก์ชัน (Global Variable)

4. นิพจน์

4.1. การนำส่วนที่เรียกว่า ตัวดำเนินการ (Operator) และตัวถูกดำาเนินการ (Operand) มาเขียนรวมกันในรูปแบบที่สามารถคำนวณผลลัพธ์ให้เป็นค่าออกมาได้

5. ตัวดำเนินการ หรือ โอเปอร์เรเตอร์

5.1. คือสิ่งที่สามารถคำานวณหรือหาค่าได้ในนิพจน์

6. ตัวถูกดำาเนินการ หรือ โอเปอร์แรนด์

6.1. คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลที่ได้จากตัวถูกดำเนินการในนิพจน์

7. ช่องว่าง

7.1. ใช้แบ่งแยกโทเคนต่างๆ หรือเว้นช่องว่างเพื่อทำให้อ่านโค้ดได้ง่ายขึ้น

7.2. ตัวอย่างของช่องว่างในการเขียนโค้ด

7.2.1. การกดคีย์แทบ (Tab)

7.2.2. การเว้นวรรค (Space Bar) เพื่อเว้นว่างหนึ่งตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ' ' และ

7.2.3. การขึ้นบรรทัดใหม่ (New Line)

8. ชนิดของข้อมูล

8.1. ตัวแปรทุกตัวจะต้องมีชนิดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อ งในการใช้งาน

8.2. ตัวอย่างชนิดข้อมูลพืื้นฐานในภาษาโปรเซสซิ่ง 8 ชนิด ได้แก่

8.2.1. char

8.2.2. long

8.2.3. int

8.2.4. float

8.2.5. double

8.2.6. boolean

8.2.7. short

8.2.8. byte

9. คำสงวน

9.1. คำสงวน (Reserved Word) ในภาษาโปรเซสซิ่ง

9.1.1. คือ คำศัพท์ที่คอมไพล์เลอร์ของภาษานี้เข้าใจได้เป็นชื่อเฉพาะที่ใช้แทนความหมายพิเศษของการทำงานต่างๆ ในภาษาโปรเซสซิ่ง และผู้เขียนโปรแกรมไม่สามารถนำมาตั้งเป็นชื่อตัวแปรหรืออื่นๆ ได้

9.2. นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆ อีกที่ไม่นำมาใชตั้้งชื่อ เช่น

9.2.1. ชื่อของค่าคงทีี่ ชื่อของฟังก์ชัน และชื่อของคลาส (ชนิดของข้อมูลสำาหรับอ้างอิงออปเจค) เป็นต้น

9.2.2. เหล่านี้เป็นคำาที่ได้นิยามไว้แล้วในไลบรารี่ของโปรเซสซิ่งและหลีกเลี่ยงในการนำมาตั้งชื่อ

10. ข้อมูลค่าคงที่

10.1. ข้อมูลค่าคงที่ (Literal)

10.1.1. คือค่าของข้อมูลที่แน่นอน ซึ่งระบุไว้ในโค้ดของโปรแกรม เช่น ตัวเลข ตัวอักขระ หรือข้อความ เป็นต้น

10.2. แบ่งออกเป็นตามประเภทต่างๆ เช่น

10.2.1. ข้อมูลค่าคงที่เชิงตรรกะ (Boolean Literal)

10.2.2. ข้อมูลค่าคงที่เลขทศนิยม (Floating-Point Literal)

10.2.3. ข้อมูลค่าคงที่ขอ้ ความ (String Literal)

10.2.4. ข้อมูลค่าคงที่ตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer Literal)

10.2.5. ข้อมูลค่าคงที่ตัวอักขระ (Character Literal)