Human Relation บทที่ 9 การสร้างทีมงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Human Relation บทที่ 9 การสร้างทีมงาน by Mind Map: Human Relation บทที่ 9 การสร้างทีมงาน

1. ความหมายของการสร้างทีมงาน

1.1. การสร้างทีมงาน หมายถึง การจัดการด้านพลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้งานหรือกิจกรรมนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

2.1. ให้สมาชิกแต่ละคนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

2.2. ให้สมาชิกแต่ละคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ

2.3. สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

2.4. เพิ่มพูนการสื่อสารระหว่างสมาชิก

2.5. เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ

2.6. ให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้วิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพ

2.7. ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ

2.8. พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน

2.9. ส่งเสริมคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกของทีมงาน

2.10. เพิ่มพูนความสามารถของทีม

3. ขั้นตอนการสร้างทีมงาน

3.1. การกำหนดภารกิจหรืองานที่ทำ

3.2. สร้างความเข้าใจกับสมาชิก

3.3. ระดมความคิด

3.4. คัดเลือกความคิด

3.5. กำหนดแผนปฏิบัติงาน

3.6. การปฏิบัติตามแผน

3.7. การประเมิณผลและข้อมูลป้อนกลับ

4. ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

4.1. กำหนดนโยบาย

4.2. มุ่งขายความคิด

4.3. ร่วมจิตแก้ไข

4.4. เข้าใจหน้าที่

4.5. มีการสื่อสาร

4.6. สรรค์สร้างริเริ่ม

4.7. ส่งเสริมผู้นำ

4.8. กำจัดความขัดแย้ง

4.9. แข็งแกร่งจริงใจ

5. อุปสรรคของการทำงานเป็นทีม

5.1. อุปสรรคจากผู้นำหรือหัวหน้าทีมงาน

5.2. อุปสรรคจากสมาชิกในทีมงาน

6. ประเภทของทีม

6.1. ทีมระดับสูง

6.1.1. พัฒนากลยุทธ์

6.1.2. ทำความกระจ่างในค่านิยม

6.1.3. ควบคุมการทำงาน

6.1.4. ทำหน้าที่เสมือนสัญลักษณ์ขององค์กร

6.2. ทีมบริหาร

6.3. ทีมปฏิบัติงาน

6.4. ทีมวิศวเทคนิค

6.5. ทีมฝ่ายสนับสนุน

7. หลักปฏิบัติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

7.1. มีความไว้วางใจกัน

7.2. มีการสื่อสารแบบเปิด

7.3. สามารถเผชิญกับความขัดแย้งต่างๆได้

7.4. มีการประสานความร่วมมือและทำงานเป็นทีม

7.5. มีสมรรถภาพในการดำรงรักษาและพัฒนาองค์การ

8. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

8.1. ปัจจัยด้านองค์ประกอบ

8.1.1. ด้านสมาชิกกลุ่ม

8.1.2. ด้านผู้นำกลุ่ม

8.1.3. ด้านการจัดรูปแบบกลุ่ม

8.2. ปัจจัยด้านพฤติกรรม

9. บทบาทของสมาชิกในทีมงาน

9.1. ผู้มีความคิดสร้างสรรค์-ผู้มีความคิดริเริ่ม

9.2. ผู้สำรวจ-ผู้ส่งเสริม

9.3. ผู้ประเมิณ-ผู้พัฒนา

9.4. ผู้ทำหน้าที่กระตุ้น-ผู้ทำหน้าที่จัดระเบียบ

9.5. ผู้ลงความเห็น-ผู้สร้าง

9.6. ผู้ควบคุม-ผู้ตรวจสอบ

9.7. ผู้รายงาน-ที่ปรึกษา

9.8. ผู้เชื่อมโยง