Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Human Relation บทที่ 9 การสร้างทีมงาน by Mind Map: Human
Relation
บทที่ 9
การสร้างทีมงาน
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Human Relation บทที่ 9 การสร้างทีมงาน

ความหมายของการสร้างทีมงาน

การสร้างทีมงาน หมายถึง การจัดการด้านพลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้งานหรือกิจกรรมนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

ให้สมาชิกแต่ละคนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

ให้สมาชิกแต่ละคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ

สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

เพิ่มพูนการสื่อสารระหว่างสมาชิก

เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ

ให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรู้วิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ

พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน

ส่งเสริมคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกของทีมงาน

เพิ่มพูนความสามารถของทีม

ประเภทของทีม

ทีมระดับสูง

พัฒนากลยุทธ์

ทำความกระจ่างในค่านิยม

ควบคุมการทำงาน

ทำหน้าที่เสมือนสัญลักษณ์ขององค์กร

ทีมบริหาร

ทีมปฏิบัติงาน

ทีมวิศวเทคนิค

ทีมฝ่ายสนับสนุน

หลักปฏิบัติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

มีความไว้วางใจกัน

มีการสื่อสารแบบเปิด

สามารถเผชิญกับความขัดแย้งต่างๆได้

มีการประสานความร่วมมือและทำงานเป็นทีม

มีสมรรถภาพในการดำรงรักษาและพัฒนาองค์การ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

ปัจจัยด้านองค์ประกอบ

ด้านสมาชิกกลุ่ม

ด้านผู้นำกลุ่ม

ด้านการจัดรูปแบบกลุ่ม

ปัจจัยด้านพฤติกรรม

บทบาทของสมาชิกในทีมงาน

ผู้มีความคิดสร้างสรรค์-ผู้มีความคิดริเริ่ม

ผู้สำรวจ-ผู้ส่งเสริม

ผู้ประเมิณ-ผู้พัฒนา

ผู้ทำหน้าที่กระตุ้น-ผู้ทำหน้าที่จัดระเบียบ

ผู้ลงความเห็น-ผู้สร้าง

ผู้ควบคุม-ผู้ตรวจสอบ

ผู้รายงาน-ที่ปรึกษา

ผู้เชื่อมโยง

ขั้นตอนการสร้างทีมงาน

การกำหนดภารกิจหรืองานที่ทำ

สร้างความเข้าใจกับสมาชิก

ระดมความคิด

คัดเลือกความคิด

กำหนดแผนปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตามแผน

การประเมิณผลและข้อมูลป้อนกลับ

ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

กำหนดนโยบาย

มุ่งขายความคิด

ร่วมจิตแก้ไข

เข้าใจหน้าที่

มีการสื่อสาร

สรรค์สร้างริเริ่ม

ส่งเสริมผู้นำ

กำจัดความขัดแย้ง

แข็งแกร่งจริงใจ

อุปสรรคของการทำงานเป็นทีม

อุปสรรคจากผู้นำหรือหัวหน้าทีมงาน

อุปสรรคจากสมาชิกในทีมงาน