Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

บทที่ 9 การสร้างทีมงาน วิชา Human Relation by Mind Map: บทที่ 9 การสร้างทีมงาน วิชา Human Relation
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

บทที่ 9 การสร้างทีมงาน วิชา Human Relation

1.ความหมายการสร้างทีมงาน

การสร้างทีมงาน หมายถึงการจัดการพลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้งานนั้นๆประสบผลสำเร็จ

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

1.ให้สมาชิกแต่ละคนเข้าใจบทบาทตนเอง

2. ให้สมาชิกมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ

3. สร้างความไว้วางใจกันและกัน

4. เพิ่มการสื่อสารระหว่างสมาชิก

5. เสริมทักษะความเชี่ยวชาญ

6. เรียนรู้วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

7. เพื่อสนับสนุนด้ารการพัฒนาบุคลิกภาพ

8.พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา

9. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

10. เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน

4.หลักปฏิบัติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

1. มีความไว้ใจกัน

2. มีการสื่อสารแบบเปิด

3. สามารถเผชิญกับข้อขัดแย้งต่างๆได้

4. มีการประสานความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

5. มีสมรรถภาพในการดำรงรักษาและพัฒนาองค์การ

6. บทบาทของสมาชิกภายในทีม

ผู้มีความคิดริเริ่ม

ผู้ส่งเสริม

ผู้พัฒนา

ผู้จัดระเบียบ

ผู้สร้าง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รักษา

ที่ปรึกษา

ผู้เชื่อมโยง

3. ประเภทของทีม

แบ่งตามรูปแบบการบริหาร

แบ่งตามวัตถุประสงค์

5. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

ปัจจัยด้านองค์ประกอบ

ปัจจัยด้านพฤติกรรมกลุ่ม

ปัจจัยด้านบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิก

7. ขั้นตอนการสร้างทีม

1.กำหนดภารกิจหรืองานที่ทำ

2. สร้างความเข้าใจกับสมาชิก

3. ระดมความคิด

4. คัดเลือกความคิด

5. กำหนดแผนปฏิบัติงาน

6. ปฏิบัติตามแผน

7. การประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับ

8. ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

จงดี เดชาสกุลสม และ แมคเกรเกอร์

Parker

9. อุปสรรค์ของการทำงานเป็นทีม

อุปสรรค์จาผู้นำ

อุปสรรค์จากสมาชิก