วิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ by Mind Map: วิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

1. มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.1. ฝึกปฏิบัติบัติบริหารจัดการระบบบริการฉุกเฉิน

1.2. ฝึกการพัฒนาการเป็นวิทยากรฉุกเฉินการแพทย์

1.3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ในกุมารศาสตร์ พฤฒเวชศาสตร์สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

1.4. -

1.5. -

2. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.1. วิทยาศาสตร์การแพทย์

2.2. วิทยาศาสตร์การแพทย์ในระบบไหลเวนเลือดและการหายใจ

2.3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ในระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก

2.4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการรักษาสมดุลร่างกายภูมิคุ้มกันและต่อมไร้ท่อ

2.5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ในระบบย่อยอาหารทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์

2.6. วิทยาศาสตร์การแพทย์ในกุมารศาสตร์ พฤฒเวชศาสตร์สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

2.7. ทักษะและหัตถการฉุกเฉินการแพทย์

3. ภาษา

3.1. ฝึกการเป็นวิทยากรฉุกเฉินการแพทย์

3.2. การปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ

3.3. ฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

4. -

5. -

6. -