ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์ by Mind Map: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์

1. ความแตกต่าง

1.1. ด้านร่างกาย

1.1.1. รัก

1.1.2. โกรธ

1.1.3. เศร้า

1.1.4. กลัว

1.1.5. สนุก

1.1.6. ประหลาดใจ

1.1.7. รังเกียจ

1.1.8. ละอายใจ

1.2. ด้านสังคม

1.3. ด้านสติปัญญา

2. สาเหตุที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน

2.1. พันธุกรรม

2.2. สภาพแวดล้อมก่อนคลอด

2.2.1. สารเคมี

2.2.2. รังสี

2.2.3. สุขภาพมารดา

2.2.4. โภชนาการมารดา

2.2.5. อารมณ์ของมารดา

2.3. สภาพแวดล้อมหลังคลอด

2.3.1. ครอบครัว

2.3.2. สังคม

2.3.3. สถามศึกษา

3. แนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์

3.1. ในทัศนะของนักปรัชญา

3.1.1. อริสโตเติ้ล

3.1.2. จอห์น ล็อค

3.1.3. เหล่าจื๊อ

3.1.4. เม่งจื๊อ

3.2. ในทัศนะคตินักจิตวิทยา

3.2.1. Phychoanalysis

3.2.2. Behavorism

3.2.3. Cognitivism

3.2.4. Humanistic

3.3. ในแนวพุทธศาสน์

4. พฤติกรรมมนุษย์

4.1. การเรียนรู้

4.1.1. การวางเงื่อนไข

4.1.2. เรียนรู้ทางสังคม

4.2. ทฤษฎีความต้องการ

4.2.1. Murray's Theory

4.2.2. Maslow's Need Hierachy

4.2.2.1. Physiological Needs

4.2.2.2. Safety Needs

4.2.2.3. Belongingness & Love Needs

4.2.2.4. Esteem Needs

4.2.2.5. Self-actualization Needs

4.2.3. Herzberg's two-Factor Theory

4.3. บุคลิกภาพ

4.3.1. Freud

4.3.2. Prosocial Behavior

4.3.3. Antisocial Behavior