เทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อกาจัดการ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้หาร

2. 1 การรวบรวม 2 การประมวลข้อมวล 3การจับเก็บข้อมวล 4 การเเสดงผลข้อมูล

3. คือเป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ

4. ฮาร์เเวร์ ซอฟเเวร์ มนุษย์ กระบวนการ ข้อมูล เครือข่าย

5. ความหมย

6. องค์ประกอบ

7. ข้อมูล

7.1. สารสนเทศ เป็นผลลัพธ์การประมวลผล

8. ประเภทของสารสนเทศ

9. วิธีการ