เทคโนโลยีสารสนเทศ.❗️

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสารสนเทศ.❗️ by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ.❗️

1. ความหมายสารสนเทศ

1.1. ความหมายการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล [1] ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ [2] ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วย เช่น โทรทัศน์

2. องค์ประกอบ

2.1. ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ, ข้อมูล, เครือข่าย ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ

3. 3. สารสนเทศระดับองค์กร

3.1. คือ สารสนเทศที่ส่งเสริมการทำงานในภาพรวมขององค์กร ซึ่งจะเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันในหลายฝ่าย จึงมีการเชื่อมโยงสารสนเทศระดับกลุ่มหลาย ๆ กลุ่มเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดประโยชน์ใน การบริหารงานในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลจากฝ่ายใดก็ได้ เพื่อประโยชน์ใน การตัดสินใจ

4. ประเภทของสารสนเทศ

4.1. 1. ระบบสารสนเทศด้านบัญชี (Accounting information system)

4.2. 2. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Finance information system)

4.3. 3.ระบบสารสนเทศด้านการผลิต (Manufacturing information system))

4.4. 4. ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing information system)

4.5. 5.ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management information system

5. ข้อมูล

5.1. ประเภทของข้อมูล

5.1.1. 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 2.1 ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric data) 2.2 ข้อมูลชนิดตัวอักษร/อักขระ (Character data) 2.4 ข้อมูลชนิดมัลติมีเดีย (Multimedia data)

5.2. ความหมายย

5.2.1. ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล

6. วิธีการประมวลผลข้อมูล

6.1. 1.การประมวลผลแบบเชื่อมตรง

6.2. 2. การประมวลผลแบบกลุ่ม

7. ระดับของสารสนเทศ

7.1. 1. สารสนเทศระดับบุคคล

7.1.1. คือ สารสนเทศที่ส่งเสริมการทำงานให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน ทำให้ทำงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสารสนเทศที่ใช้จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของการทำงาน และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เช่นพนักงานขายใช้สารสนเทศในการนำเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจ และ นักเรียนใช้สารสนเทศทำรายงานที่สะอาดและเรียบร้อย

7.2. 2. สารสนเทศระดับกลุ่ม

7.2.1. คือ สารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของกลุ่มบุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย ในการทำงานอย่างเดียวกัน ซึ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานร่วมกัน สารสนเทศระดับกลุ่ม จึงมีการใช้ระบบเครือข่ายมาร่วมในการทำงาน จึงทำให้สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เก็บไว้ใน ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน ด้วยการสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บ ข้อมูล เช่น พนักงานขายสามารถใช้ข้อมูลสิ้นค้าแบบเดียวกันได้ทุกคน และนักเรียนสามารถสั่งพิมพ์เอกสาร ด้วยเครื่องพิมพ์เดียวกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์