ÔN TẬP GDCD LỚP 11

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÔN TẬP GDCD LỚP 11 by Mind Map: ÔN TẬP GDCD LỚP 11

1. Bài 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1.1. 1. SẢN XUẤT CỦA CẢI VẬT CHẤT

1.1.1. Khái niệm

1.1.1.1. Là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

1.1.2. Vai trò

1.1.2.1. Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội.

1.1.2.2. Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.

1.2. 2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

1.2.1. Sức lao động

1.2.1.1. Là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất.

1.2.2. Đối tượng lao động

1.2.2.1. Là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.

1.2.2.1.1. Loại có sẵn trong tự nhiên: gỗ, quặng, tôm, cá...

1.2.2.1.2. Loại đã trải qua tác động của lao động: sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy... => Nguyên liệu

1.2.3. Tư liệu lao động

1.2.3.1. Là một vật hay hệ thốnc những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.

1.2.3.1.1. Công cụ lao động hay công cụ sản xuất: cày, cuốc,máy móc..

1.2.3.1.2. Hệ thống bình chứa: ống, thùng, hộp...

1.2.3.1.3. Kết cấu hạ tầng: đường sá, bến cảng, sân bay...

1.2.3.2. Là yếu tố quan trọng nhất, là một trong những căn cứ cơ bản để phân biệt các thời đại kinh tế.

2. BÀI 2. HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG

2.1. 1.HÀNG HÓA

2.1.1. Khái niệm

2.1.1.1. Là sản phẩm của lao động thoả mãn nhu cầu của con người thông qua trao đổi, mua bán.

2.1.2. Thuộc tính

2.1.2.1. Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công cụ của vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

2.1.2.2. Giá trị của hàng hóa: là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

2.1.2.2.1. Thời gian lao động cá biệt: là thời gian lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa của từng người.

2.1.2.2.2. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa: là thời gian cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ trung bình, trong những điều kiện trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định.

2.2. 2.TIỀN TỆ

2.2.1. Chức năng

2.2.1.1. Thước đo giá trị

2.2.1.2. Phương tiện lưu thông

2.2.1.3. Phương tiện thanh toán.

2.2.1.4. Tiền tệ thế giới

2.3. 3.THỊ TRƯỜNG

2.3.1. Khái niệm

2.3.1.1. Là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

2.3.2. Các chức năng cơ bản

2.3.2.1. Chức năng thực hiện (thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.

2.3.2.2. Chức năng thông tin

2.3.2.3. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.