ALPS K 06

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ALPS K 06 by Mind Map: ALPS K 06

1. SUẤT LIÊN LẠC VĨNH VIỄN 1. Tư duy 1. Hành động 2. Quan sát 3. Không quan tâm 2. Thái độ 1. Nhân cách 2. Tính cách 3. Thái độ 3. Hành vi - Phụ thuộc vào tư duy và thái độ - 6 loại mẫu 4. Kỹ năng 7 kỹ năng phần mềm thiết yếu 5. Hành động - Theo quy trình - Kỷ luật 6. Kết quả - Đạt mục tiêu - Gia tăng giá trị - Nâng tầm trí tuệ

2. NSj

3. kkkkk

4. kkk

5. NSmm