Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก by Mind Map: กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก

1. แก่นโลก เป็นส่วนชั้นในสุดของโลกมีความหนาประมาณ 3,500 กิโลเมตร มีความหนาแน่นมาก ประกอบด้วยแร่ผสมระหว่างเหล็กและนิกเกิล แบ่งออกเป็น 2 ชั่้น คือ 1.แก่นโลกชั้นนอก 2.แก่นโลกชั้นใน

2. เนื้อโลก เป็นส่วนที่อยู่ถัดลงจากขั้นเปลือกโลก มีความหนาประมาณ 2,900 กิโลเมตร มีองค์ประกอบหลักเป็นแมกนีเซียมและเหล็ก แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ 1.เนื้อโลกชั้นบนสุด 2.เนื้อโลกชั้นบน 3.เนื้อโลกชั้นล่าง

3. การเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ธรณีภาค คือ เปลือกโลกและเนื้อโลกชั้นนอกสุด มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่ตลอดเวลา โดยมี กระบวนการเปลี่ยนแปลง 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากแรงภายในโลก (endogenic process) และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก

4. กระบวนการเปลี่ยนแปลง บนพื้นผิวโลก

4.1. การผุพังอยู่กับที่ เป็นกระบวนการทำให้หินบนพื้นโลกผุพัง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมี 3 ลักษณะคือ

4.1.1. 1.การผุพังอยู่กับที่ทางฟิสิกส์ เกิดจากอุณหภูมิและความชื้นที่ทำให้แร่ประกอบหิน เกิดการขยายตัวและหดตัว ทำให้ผิวของหินแตกแยกออก

4.1.2. 2.การผุพังอยู่กับที่ทางเคมี เป็นกระบวนการทางเคมีที่หินและแร่ได้รับ การทำปฏิกิริยาทางเคมีของกรดและด่าง ในรูปสารละลาย

4.1.3. 3.การผุพังอยู่กับที่ทางชีวภาพ เกิดจากการกระทำขอสิ่งมีชีวิต เช่นรากของพืชแทรกเข้าไปในซอกหิน ดันให้หินแตก

4.2. กระบวนการกร่อน เป็นกระบวนการที่ถูกกระทำด้วยตัวการ ทางธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ ลม ธารน้ำแข็ง และคลื่น ทำให้มวลสารของตัวถูกกระทำกร่อน ออกเป็นตะกอนขนาดต่าง ๆ กระบวนการกร่อน ที่สำคัญมีดังนี้

4.2.1. 1.การครูดถู

4.2.2. 2.การพัดกราด

4.2.3. 3.การกระทบกระแทกให้แตก

4.3. การพัดพาและทับถม เป็นกระบวนการที่เกิดคู่กันคือเมื่อพลังงานสิ้นสุดลง จะทำให้เกิด การทับถมในเวลาต่อมาลักษณะของตะกอนและสภาพแวดล้อม การพัดพาแฃะทับถมทำให้เกิดภูมิประเทศแตกต่างกันตามชนิด ของตะกอนและตัวกระทำนั้น ๆ

4.3.1. 1. การพัดพา -การพัดพาท้องธาร -การแขวนลอย -การกลิ้ง -การเลื่อน

4.3.2. 2.การทับถม -การทับถมโดยน้ำ -การทับถมโดยลม -การทับถมโดยธารน้ำแข็ง -การทับถมโดยคลื่น

4.4. การเคลื่อนที่ของมวล เป็นการเคลื่อนที่ของมวลหิน ดิน ทราย ภายใต้ แรงโน้มถ่วงลงสู่พื้นด้านล่าง โดยมีน้ำหนักหรือ แรงสั่นสะเทือนกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนที่ รูปแบบการเคลื่อนที่ของมวล มีดังนี้

4.4.1. 1.แผ่นดินถล่ม

4.4.2. 2.หินถล่ม

4.4.3. 3.ดินไหล

5. กระบวนการเปลี่ยนแปลง จากแรงภายในโลก

5.1. การแปรสัณฐานของเปลือกโลก เป็นการแปรสัณฐานของธรณีภาคอย่างช้า ๆ เป็นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ได้รับความร้อน ภายในโลกทำให้แมกมาเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ เป็นผลทำให้ธรณีภาคที่เป้นของแข็งเกิดการเคลื่อนที่ และแตกออก ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคมีการเคลื่อนเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

5.1.1. 1.แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แบบชนกัน

5.1.2. 2.แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกัน

5.1.3. 3.แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

5.2. รอยคดโค้ง เกิดจากการที่แผนธรณีภาคเคลื่อนที่ชนกัน รวมถึงแรงเค้นและแรงเครียดของเปลือกโลก ทำให้เปลือกโลกถูกดันให้โค้งงอและพับ เป็นรูปคดโค้งตามแรงดัน

5.3. การเกิดภูเขาไฟ เกิดจากแรงภายในโดยการดันตัวของหินหนืดขึ้นมาบนผิวโลก เมืออุณหภูมิและแรงดันสูงขึ้น หรืออาจมาจาเนิ้อโลกโดยตรง เมือหินหนืดดันตัวออกมาภายนอกแล้วจะไหลไปตามพื้น ที่ลาดเอียงของลักษณะภูมิประเทศ และเกิดการทบถมก่อให้เกิดภูมิประเทศใหม่ขึ้น เป็นการเพิ่มระดับบนพื้นผิวโลก

5.4. รอยเลื่อน เป็นรอยแตกของเปลือกโลกเกิดจาก แรงดันภายในโลกที่ทำให้เปลือกโลกขยับตัว โดยการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกตามแนว ระนาบรอยแตกของเปลือกโลก รอยเลื่อนจำแนกได้เป็น 3 แบบ คือ

5.4.1. 1.รอยเลือนปกติ

5.4.2. 2.รอยเลื่อนย้อน

5.4.3. 3.รอยเลื่อนตามแนวระนาบ

6. โครงสร้างภายในโลก โครงสร้างของโลกประกอบด้วย ชั้นเปลือกโลก ชั้นแก่นโลก ชั้นเนื้อโลก แต่ละชั้นมีความหนาและลักษณะแตกต่างกัน

7. เปลือกโลก เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของโลก มีความหนาประมาณ 70 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.เปลือกโลกส่วนภาคพื้นทวีป 2.เปลือกโลกส่วนภาคพื้นสมุทร