QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC SINH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC SINH by Mind Map: QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC SINH

1. B2. Sắp xếp và phân loại

2. Cùng xây dựng qua các bước

2.1. B1. Động não

2.2. B3. Lập biểu đồ tiêu chí

2.3. b4. Thêm sửa đổi, tùy chỉnh

3. Mục tiêu học tập

3.1. Thông qua gv hướng dẫn, gv xác định pp dạy học phù hợp với đặc điểm từng đối tượng hs, đặc điểm nhận thức của hs đến đâu

3.2. Ý nghĩa Hs tự xác định được mục tiêu học tập của mình

4. Tiêu chí thành công

5. Tự đánh giá

5.1. GV Hướng dấn tự đánh giá

5.1.1. GV làm mẫu việc NX đánh giá

5.1.2. Học sinh thực hành

5.1.3. Cung cấp cho học sinh các nhận xét các hoạt động tự đánh giá

5.1.4. Học sinh tự đánh giá

5.1.4.1. Xác định kiến thức và kĩ năng liên quan đến học tập

5.1.4.2. Tự đánh giá SP dựa trên tiêu chí thành công

5.1.4.3. Lựa chọn SP lưu trữ thấy sự tiến bộ theo thời gian

5.1.4.4. Nhận xét điểm mạnh, lĩnh vực cần cải thiện và xây dựng kế hoạc tiếp theo

5.1.5. Nhận xét và đưa ra các phương hướng tiếp theo

5.1.6. Nhận xét các điểm làm tốt và các điểm cần cải thiện

6. Thiết lập mục tiêu cá nhân

6.1. Tiêu chí

6.1.1. Cụ thể

6.1.2. Đã đạt được hay chưa

6.1.3. Khả năng đạt được

6.1.4. Thực tế

6.1.5. Kịp thời

6.2. Vai trò của giáo viên

6.2.1. Đưa ra nhận xét cụ thể về mục tiêu của HS

6.2.2. Ghi lại những hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đó

6.2.3. Theo dõi và giám sát sự phát triển của HS theo mục tiêu

6.3. Ý nghĩa của tự đánh giá, phản ánh

6.3.1. Giúp HS thiết lập những mục tiêu cá nhân, trở thành người tự học, tự định hướng

6.4. Mục đích

6.4.1. Xác định những mục tiêu học tập tiếp theo, tập trung vào những đièu Hs cần cải thiện

6.5. Tự phản ánh

6.5.1. Tôi đang ở đâu trên quãng đường học tập?

6.5.2. Tôi đang đi đâu?

6.5.3. Đến đó bằng cách nào?

6.5.4. Công cụ

6.5.4.1. Nhật kí học tập

6.5.4.2. Thẻ thoát, bảng kiểm, phiếu học tập