KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ HOẠCH HỌC TẬP by Mind Map: KẾ HOẠCH HỌC TẬP

1. Lớp 11

1.1. Kì I

1.1.1. Toán

1.1.1.1. Cần Làm

1.1.1.1.1. Trên lớp

1.1.1.1.2. Tự học

1.1.1.2. Yêu cầu đặt ra

1.1.1.2.1. Nhớ kỹ cấu tạo đề đại học

1.1.1.2.2. Học trên lớp

1.1.1.2.3. Tự học

1.1.2. Tiếng Anh

1.1.2.1. Cần làm

1.1.2.1.1. Học lại kiến thức căn bản của Tiếng Anh

1.1.2.1.2. Học IELTS

1.1.2.1.3. Thi đại học

1.1.2.2. Yêu cầu đặt ra

1.1.2.2.1. Nắm vững các kỹ năng, kiến thức cơ bản của Tiếng Anh

1.1.2.2.2. Điểm tổng kết trên 9.0

1.1.2.2.3. Các kỹ năng IELTS vượt qua 5.0 - 5.5

1.1.2.2.4. Làm được ít nhất 65% đề thi

1.1.3. Vật Lý

1.1.3.1. Cần làm

1.1.3.1.1. Ôn lại các kiến thức cần thiết ở lớp dưới

1.1.3.1.2. Học, nắm vững các kiến thức bài học

1.1.3.1.3. Luyện các dạng bài tập

1.1.3.1.4. Tìm hiểu đề thi đại học

1.1.3.2. Yêu cầu đặt ra

1.1.3.2.1. Nắm vững, sử dụng tốt cái kiến thức vào bài tập

1.1.3.2.2. Làm được 20-30% đề

1.2. Kì II

1.2.1. Toán

1.2.1.1. Cần làm

1.2.1.1.1. Trên lớp

1.2.1.1.2. Tự học

1.2.1.2. Yêu cầu

1.2.1.2.1. Điểm tổng kết kì II và cả năm trên 9.0

1.2.1.2.2. Làm được 50% đề thi đại học

1.2.2. Tiếng Anh

1.2.2.1. Yêu cầu

1.2.2.1.1. Học trên lớp

1.2.2.1.2. Học IELTS

1.2.2.1.3. Tự học

1.2.3. Vật Lý

1.2.3.1. Học trên lớp duy trì từ 8.0

1.2.3.2. Làm được 50% đề

2. Lớp 12

2.1. Kì I

2.1.1. Toán

2.1.1.1. Trên lớp

2.1.1.1.1. Học, chú ý nghe giảng

2.1.1.1.2. Duy trì điểm từ 8,5 trở lên

2.1.1.1.3. Luyện đề

2.1.1.2. Trên lớp

2.1.1.2.1. Học, chú ý nghe giảng

2.1.1.2.2. Duy trì điểm từ 8,5 trở lên

2.1.1.2.3. Luyện đề, làm được 100%

2.1.2. Tiếng Anh

2.1.2.1. Thi IELTS

2.1.2.2. luyện đề

2.1.2.3. điểm trên 8.5

2.1.3. Vật Lý

2.1.3.1. Học, luyện các dạng bt

2.1.3.2. Làm được 80-90% đề đại học

2.1.4. Chuẩn bị hồ sơ xin tuyển thẳng nếu đủ đk ( tổng điểm các kì và năm trên 9.0)

2.2. Kì II

2.2.1. Tổng ôn luyện tất cả các môn

3. Nghỉ hè

3.1. Toán

3.1.1. Tự học

3.1.2. Làm được 50-60% đề

3.2. Tiếng Anh

3.2.1. Luyện đề đại học

3.2.2. Luyện thi IELTS

3.3. Vật Lý

3.3.1. Làm đề đại học