หลักสูตรและเกณฑ์การศึกษาที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรและเกณฑ์การศึกษาที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต by Mind Map: หลักสูตรและเกณฑ์การศึกษาที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

1. โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 (PHA)

1.1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 228 หน่วยกิต

1.1.1. หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1.2. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

1.1.3. หมวดวิชาเฉพาะ 192 หน่วยกิต

1.1.3.1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต

1.1.3.2. กลุ่มวิชาวิชาชีพ 153 หน่วยกิต

1.1.3.2.1. วิชาชีพบังคับเรียน 147 หน่วยกิต

1.1.3.2.2. วิชาเลือกด้านวิชาชีพ 6 หน่วยกิต

1.2. สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

1.3. สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1.3.1. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 229 หน่วยกิต

1.3.1.1. หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.3.1.2. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

1.3.1.3. หมวดวิชาเฉพาะ 193 หน่วยกิต

1.3.1.3.1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต

1.3.1.3.2. กลุ่มวิชาวิชาชีพ 154 หน่วยกิต

2. หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

2.1. กลุ่มอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย