Tri thức Ngữ văn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tri thức Ngữ văn by Mind Map: Tri thức Ngữ văn

1. Tri thức đọc- hiểu

1.1. Truyền thuyết

1.2. Cốt truyện

1.3. Nhân vật

2. Tri thức Tiếng Việt

2.1. Từ

2.1.1. Từ đơn

2.1.2. Từ phức

2.2. Thành ngữ