Tri thức Ngữ văn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tri thức Ngữ văn by Mind Map: Tri thức Ngữ văn

1. Tri thức đọc - hiểu

1.1. Truyền thuyết

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm

1.2. Cốt truyện

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Đặc điểm

1.3. Nhân vật

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Đặc điểm

2. Tri thức Tiếng Việt

2.1. Từ

2.1.1. Từ đơn

2.1.2. Từ phức

2.2. Thành ngữ

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Đặc điểm