PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC Á-PHI-MĨ LA TINH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC Á-PHI-MĨ LA TINH by Mind Map: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC Á-PHI-MĨ LA TINH

1. Từ năm 1945 đến những năm 60

1.1. Đông Nam Á

1.2. Nam Á

1.3. Bắc Phi

1.4. Châu Phi

1.5. Mĩ La-tinh

2. Từ những năm 60-70

2.1. Nam Phi

2.1.1. Ghi nê Bit-xao

2.1.2. Mô-dăm-bich

2.1.3. Ăng-gô-la

3. Từ những năm 70-90

3.1. Nam Phi

3.1.1. Rô-đê-di-a

3.1.2. Na- mi-bi-a

3.1.3. Cộng hòa Nam Phi