"THÁNH GIÓNG" VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"THÁNH GIÓNG" VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT by Mind Map: "THÁNH GIÓNG" VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

1. Đọc - hiểu văn bản "Thánh Gióng"

1.1. Tri thức đọc - hiểu

1.1.1. Khái niệm truyền thuyết

1.1.2. Khái niệm về nhân vật

1.1.3. Khái niệm về cốt truyện

1.1.4. Khái niệm về yếu tố kì ảo

1.2. Đọc - hiểu văn bản

1.2.1. Trải nghiệm cùng văn bản

1.2.1.1. Đọc văn bản

1.2.1.2. Tóm tắt văn bản

1.2.2. Suy ngẫm và phản hồi

1.2.2.1. Yếu tố kì ảo và ý nghĩa của yếu tố kì ảo trong văn bản thông qua việc xây dựng hình tượng nhân vật Gióng

1.2.2.2. Thái độ và tình cảm của nhân dân đối với người anh hùng làng Gióng.

1.2.2.3. Đặc điểm về truyền thuyết thể hiện trong văn bản "Thánh Gióng"

2. Thực hành Tiếng Việt

2.1. Tri thức tiếng Việt

2.1.1. Từ đơn và từ phức

2.1.1.1. Từ đơn

2.1.1.2. Từ phức

2.1.1.2.1. Từ ghép

2.1.1.2.2. Từ láy

2.1.2. Thành ngữ

2.1.2.1. Khái niệm thành ngữ

2.1.2.2. Nghĩa của thành ngữ

2.2. Thực hành tiếng Việt