6 người một nhóm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6 người một nhóm by Mind Map: 6 người một nhóm

1. Phân nhóm theo:

1.1. Nhóm nào hay chơi với nhau để cùng một nhóm

1.1.1. Mục đích: Dễ hợp tác, biết lực học của mình tới đâu

1.2. Mục đích: Dễ hợp tác, không bị phụ thuộc, 1 tuần thay đổi leader 1 lần luân phiên nhau.

1.2.1. Không nên để nam nữ cùng 1 nhóm vì con trai lớp bị phụ thuộc quá nhiều, vậy nên để các bạn nam cùng 1 nhóm để tự bảo nhau và có ý thức hơn

1.2.2. Nên chia theo học lực, tính cách phù hợp để dễ focus và có thể làm bài tập nhiệm vụ phù hợp, nếu nhóm bạn không hiểu có thể giúp đỡ

2. Sau đó lập 1 group chat

2.1. Có nhiệm vụ gì giáo viên báo cho leader để giao việc cho mọi người

2.1.1. Leader có trách nhiệm tập hợp mọi hoạt động, sách vở mỗi khi giao viên giao nhiệm vụ