Giới Thiệu Về Máy Tính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giới Thiệu Về Máy Tính by Mind Map: Giới Thiệu Về Máy Tính

1. Hệ Thống Tin Học

1.1. Dùng Để

1.1.1. Nhập

1.1.2. Xử lý

1.1.3. Xuất

1.1.4. Truyền

1.1.5. Lưu trữ thông tin

1.2. Phần Cứng

1.2.1. Máy tính

1.2.2. Một số thiết bị liên quan

1.3. Phần Mền

1.3.1. Chương trình máy tính

1.4. Sự Quản Lí Và Điểu Khiển Của Con Người

2. Hoạt Động Của Máy Tính