Quyết định 1415/QĐ-TTg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quyết định 1415/QĐ-TTg by Mind Map: Quyết định 1415/QĐ-TTg

1. Cơ sở khách quan

1.1. Bối cảnh

1.1.1. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp

1.1.2. Nguy cơ thiếu đói

1.2. Tiền đề của quyết định

1.2.1. Đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Nguồn lực của quyết định

2.1. nguồn dự trữ quốc gia

2.2. Nguồn ngân sách

2.3. Nguồn nhân sự địa phương

2.4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

2.5. Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính

3. Chi phí phát sinh

3.1. Chi phí quản lý

3.2. Chi phí nhân công

3.3. Chi phí vận chuyển

3.4. Chi phí bảo hộ

3.5. Chi phí khảo sát

3.6. Chi phí dự phòng

4. Đối tượng chịu sự tác động

4.1. người dân 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gặp khó khăn do dịch COVID-19 năm 2021