TỔ CHỨC XANH NGỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TỔ CHỨC XANH NGỌC by Mind Map: TỔ CHỨC XANH NGỌC

1. Ví dụ về sự hình thành

1.1. Y TẾ HÀ LAN

1.1.1. Năm 1980

1.1.1.1. Tập hợp các y tá vào 1 tổ chức lớn

1.1.1.1.1. Đột phá

1.1.1.1.2. Bất cập tồn tại

1.1.2. Năm 2006

1.1.2.1. TỔ CHỨC BUURTZORG

1.1.2.1.1. giúp bệnh nhân sống thoải mái, tự chăm sóc đc bản thân, biết cách kết nối vs mọi người xung quanh

1.1.2.1.2. y tá là vc vui vẻ hơn, có ý nghĩa hơn,...

1.2. 12 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH XANH NGỌC

1.2.1. Phi lợi nhuận, vì lợi nhuận

1.2.2. Nhiều ngành nghề: Giáo dục, sức khỏe, bán lẻ, sản xuất, ...

1.2.3. Nhiều địa điểm: toàn cầu

1.2.4. Hoạt động theo các nguyên tắc và tập quán của mô hình xanh ngọc

1.2.5. Những tổ chức trở thành hệ sinh thái

2. 3 BƯỚC ĐỘT PHÁ

2.1. TỰ QUẢN

2.1.1. Xây dựnghệ thống phân quyền

2.1.1.1. bãi bỏ thứ bậc

2.1.1.2. trí tuệ tập thể

2.1.2. Cấu trúc tổ chức

2.1.2.1. các nhóm tự quản

2.1.3. Ra quyết định

2.1.3.1. ai cũng có quyền quyết định

2.1.3.2. trí tuệ tập thể

2.1.4. Lương bổng đãi ngộ

2.1.4.1. tự đề xuất

2.1.4.2. chia 1 phần lợi nhuận của tổ chức

2.1.5. Quản lí năng suất

2.1.5.1. động lực nội tại ảnh hưởng từ

2.1.5.1.1. đồng nghiệp

2.1.5.1.2. môi trường

2.1.6. Không có cơ cấu quyền lực

2.1.6.1. tập trung vào vai trò của mình trong từng dự án

2.1.6.2. leader <== tham vấn ==> member

2.2. SỰ TRỌN VẸN

2.3. MỤC TIÊU CẤP TIẾN