KINH TẾ HỌC VI MÔ Principles Of Microeconomics N. Gregory Mankiw

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KINH TẾ HỌC VI MÔ Principles Of Microeconomics N. Gregory Mankiw by Mind Map: KINH TẾ HỌC VI MÔ Principles Of Microeconomics N. Gregory Mankiw

1. Phần VII. NHỮNG CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU NÂNG CAO

1.1. 21. Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

1.1.1. Sự ưa thích: Những gì mà người tiêu dùng muốn

1.1.2. Giới hạn ngân sách: Khả năng mua hàng của người tiêu dùng

1.1.3. Ba ứng dụng

1.2. 22. Những hướng nghiên cứu mới trong kinh tế học vi mô

1.2.1. Thông tin bất cân xứng

1.2.2. Kinh tế chính trị

1.2.3. Kinh tế học hành vi

2. PHẦN VI. KINH TẾ HỌC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

2.1. 18. Thị trường các yếu tố sản xuất

2.1.1. Cầu lao động

2.1.2. Cung lao động

2.1.3. Cân bằng trên thị trường lao động

2.1.4. Các yếu tố sản xuất khác: Đất và Vốn

2.2. 19. Tiền lương và phân biệt đối xử

2.2.1. Một số yếu tố quyết định mức lương cân bằng

2.2.2. Kinh tế học về phân biệt đối xử

2.3. 20. Bất bình đẳng thu nhập và nghèo

2.3.1. Đo lường bất bình đẳng

2.3.2. Triết lý chính trị về tái phân phối thu nhập

2.3.3. Chính sách giảm nghèo

3. PHẦN I. GIỚI THIỆU

3.1. 1. Mười nguyên lý của kinh tế học

3.1.1. Con người ra quyết định như thế nào?

3.1.1.1. Nguyên lý 1: Con người đối mặt với sự đánh đổi

3.1.1.2. Nguyên lý 2: Chi phí của một thứ là cái mà bạn từ bỏ để có được nó

3.1.1.3. Nguyên lý 3: Con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên

3.1.1.4. Nguyên lý 4: Con người phản ứng với các động cơ khuyến khích

3.1.2. Con người tương tác với nhau như thế nào?

3.1.2.1. Nguyên lý 5: Thương mại có thể làm cho mọi người đều được lợi

3.1.2.2. Nguyên lý 6: Thị trường là một phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế

3.1.2.3. Nguyên lý 7: Đôi khi chính phủ có thể cải thiện được kết cục thị trường

3.1.3. Nền kinh tế vận hành như thế nào?

3.1.3.1. Nguyên lý 8: Mức sống của một nước phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nước đó

3.1.3.2. Nguyên lý 9: Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền

3.1.3.3. Nguyên lý 10: Xã hội đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp

3.2. 2. Suy nghĩ như một nhà kinh tế học

3.2.1. Nhà kinh tế là nhà khoa học

3.2.2. Nhà kinh tế học như là nhà tư vấn chính sách

3.2.3. Tại sao các nhà kinh tế bất đồng ý kiến

3.3. 3. Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại

3.3.1. Ngụ ngôn của nền kinh tế hiện đại

3.3.2. Lợi thế so sánh: Động lực của chuyên môn hóa

3.3.3. Những ứng dụng của lợi thế so sánh

4. PHẦN II. CÁC THỊ TRƯỜNG VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO

4.1. 4. Các lực lượng cung và cầu trên thị trường

4.1.1. Các thị trường và sự cạnh tranh

4.1.2. Cầu

4.1.3. Cung

4.1.4. Sự kết hợp của cung và cầu

4.2. 5. Độ co giãn và ứng dụng

4.2.1. Độ co giãn của cầu

4.2.2. Độ co giãn của cung

4.2.3. Ba ứng dụng của cung, cầu và độ co giãn

4.3. 6. Cung, cầu và chính sách chính phủ

4.3.1. Kiểm sát giá

4.3.2. Thuế

5. PHẦN III. THỊ TRƯỜNG VÀ PHÚC LỢI

5.1. 7. Người tiêu dùng, nhà sản xuất và hiệu quả của thị trường

5.1.1. Thặng dư tiêu dùng

5.1.2. Thặng dư sản xuất

5.1.3. Hiệu quả thị trường

5.2. 8. Ứng dụng: chi phí của thuế

5.2.1. Tổn thất vô ích của thuế

5.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất vô ích

5.2.3. Tổn thất vô ích và doanh thu thuế trước khi mức thuế thay đổi

5.3. 9. Ứng dụng: thương mại quốc tế

5.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng thương mại

5.3.2. Những người hưởng lợi và những người bị tổn thất từ thương mại

5.3.3. Những lập luận ủng hộ hạn chế thương mại

6. PHẦN IV. KINH TẾ HỌC CỦA KHU VỰC CÔNG

6.1. 10. Ngoại tác

6.1.1. Ngoại tác và sự không hiệu quả của thị trường

6.1.2. Chính sách công đối với ngoại tác

6.1.3. Giải pháp tư đối với ngoại tác

6.2. 11. Hàng hóa công và nguồn lực chung

6.2.1. Các loại hàng hóa

6.2.2. Hàng hóa công

6.2.3. Nguồn lực chung

6.3. 12. Thiết kế hệ thống thuế

6.3.1. Tổng quan tài chính của Chính phủ Hoa Kỳ

6.3.2. Thuế và hiệu quả

6.3.3. Thuế và công bằng

7. PHẦN V. HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC NGÀNH

7.1. 13. Chi phí sản xuất

7.1.1. Chi phí là gì?

7.1.2. Sản xuất và Chi phí

7.1.3. Các đo lường khác nhau về chi phí

7.1.4. Chi phí trong ngắn hạn và trong dài hạn

7.2. 14. Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

7.2.1. Thị trường cạnh tranh là gì?

7.2.2. Tối đa hóa lợi nhuận và đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh

7.2.3. Đường cung trên thị trường cạnh tranh

7.3. 15. Doanh nghiệp độc quyền

7.3.1. Nguyên nhân của độc quyền?

7.3.2. Các doanh nghiệp độc quyền đưa ra các quyết định về sản xuất và giá cả như thế nào?

7.3.3. Tổn thất phúc lợi do độc quyền gây ra

7.3.4. Phân biệt giá

7.3.5. Chính sách của chính phủ đối với các doanh nghiệp độc quyền

7.4. 16. Cạnh tranh độc quyền

7.4.1. Giữa độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo

7.4.2. Cạnh tranh bằng các sản phẩm khác biệt

7.4.3. Quảng cáo

7.5. 17. Độc quyền nhóm

7.5.1. Thị trường chỉ có vài người bán

7.5.2. Kinh tế học về sự hợp tác

7.5.3. Chính sách công về thị trường và độc quyền nhóm