Nước Văn Lang

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nước Văn Lang by Mind Map: Nước Văn Lang

1. Thời Gian Hình Thành

1.1. Năm 700 TCN

1.2. Sông

1.2.1. Hồng

1.2.2. Mã

1.2.3. Cả

1.3. Người Lạc Việt

2. Các Tẩng Lớp

2.1. Vua Hùng

2.2. Lạc hầu - Lạc tướng

2.3. Lạc dân ( dân thường )

2.4. Nô tì

3. Phong Tục

3.1. Hiện nay còn lưu giữ

3.1.1. Phong tục của người Lạc Việt

4. Đời Sống

4.1. Lễ hội

4.1.1. Đấu vật

4.1.2. Đua thuyền

4.1.3. Nhảy múa

4.2. Ở

4.2.1. Nhà sàn

4.3. Trang điểm

4.3.1. Đeo hoa tai

4.4. Ăn uống

4.4.1. Nhuộm răng

4.4.1.1. Ăn trầu

4.4.2. Làm mắm

4.4.3. Uống ruợu

4.4.4. Bánh trưng - Bánh dày

4.5. Sản xuất

4.5.1. Trồng lúa

4.5.2. Cây ăn quả

4.5.3. Nuôi tằm

4.5.3.1. Ươm tơ

4.5.3.1.1. Dệt vải

4.5.4. Đúc đổng

4.5.5. Làm gốm

4.5.6. Đóng thuyền