Chương trình môn GDCD 2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương trình môn GDCD 2018 by Mind Map: Chương trình môn GDCD 2018

1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

1.1. Đánh giá kết quả qua việc tổng hợp cả quá trinh theo hướng dẫn của Bộ giao dục và đào tạo

1.2. Kết hợp đánh giá của giáo viên, đánh giá đồng đẳng với đánh giá của gia đình, cộng đồng và xã hội

1.3. Kết hợp dạy học theo các hình thức dạy theo hướng hiện đại, linh hoạt,…

2. Mục tiêu

2.1. Phát triển 5 phẩm chất và 10 năng lực

2.1.1. Cấp tiểu hoc

2.1.1.1. Bắt đầu hình thành, phát triển những hiểu biểt ban đầu về các vấn đề đạo đức, pháp luật

2.1.1.2. Bước đầu nhận biết, điều chỉnh, quan sát, tìm hiẻu, lập kế hoạch và thực hiện

2.1.2. Cấp trung học cơ sở

2.1.2.1. Giúp học sinh hiểu biết về các vấn đề đạo đức và có thái độ đúng đắn với bản thân và xã hội

2.1.2.2. Nắm cơ bản về các vấn đề đạo đức, kinh tế và pháp luật, đánh giá, điều chỉnh hanh vi và thái độ.

2.1.3. Cấp trung học phổ thông

2.1.3.1. Tiếp tục phát triển các phẩm chất đã được hình thành, phát triển, nắm được các quyền, nghĩa vụ công dân

2.1.3.2. Giúp học sinh củng cố, nâng cao năng lực: Phân tích, đánh giá,…

3. Nội dung

3.1. Cấp tiểu học

3.1.1. Giáo dục kĩ năng sống

3.1.1.1. Nhận thức quản lý bản thân

3.1.1.2. Tự bảo vệ

3.1.2. Giáo dục kinh tế ( hoạt động tiêu dùng)

3.2. Cấp Trung học Cơ sở

3.2.1. Giáo dục pháp luật (chuẩn mực hành vi đạo đức)

3.2.2. Giáo dục đạo đức (5 phẩm chất)

3.2.2.1. Yêu nước

3.2.2.2. Nhân ái

3.2.2.3. Chăm chỉ

3.2.2.4. Trung thực

3.2.2.5. Trách nhiệm

3.2.3. Giáo dục kĩ năng sống

3.2.3.1. Kỹ năng tự bảo vệ

3.2.3.2. Kĩ năng nhận thức, quản lý bản thân

3.2.3.3. Giáo dục kinh tế ( hoạt động tiêu dùng)

3.2.4. Giáo dục pháp luật (quyền và nghĩa vụ của công dân)

3.3. Cấp Trung học Phổ thông

3.3.1. Giáo dục kinh tế

3.3.1.1. Hoạt động kinh tế

3.3.1.2. Hoạt động kinh tế của nhà nước

3.3.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh

3.3.1.4. Hoạt động tiêu dùng

3.3.2. Giáo dục pháp luật

3.3.2.1. Quyền và nghĩa vụ của công dân

3.3.2.2. Hệ thống chính trị và pháp luật

3.3.3. Chuyên đề học tập

4. Định hướng về phương pháp dạy học

4.1. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động

4.2. Phối hợp giáo dục nhà trường với gia đình và xã hội

4.3. Kết hợp dạy học theo các hình thức dạy theo hướng hiện đại, linh hoạt,…

4.4. Kết hợp sử dụng phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học hiên đại theo hướng tích cực hóa hoạt động

5. Thời lượng

5.1. Cấp tiểu học

5.1.1. 35 tiết/1 năm học

5.2. Cấp THCS

5.2.1. 35 tiết/1 năm học

5.3. Cấp THPT

5.3.1. 70 tiết/1 năm học