หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 by Mind Map: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. จุดมุ่งหมาย

1.1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

1.2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

1.3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

1.4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

1.5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์

2.2. ซื่อสัตย์สุจริต

2.3. มีวินัย

2.4. ใฝ่เรียนรู้

2.5. อยู่อย่างพอเพียง

2.6. มุ่งมั่นในการทำงาน

2.7. รักความเป็นไทย

2.8. มีจิตสาธารณะ

3. วิสัยทัศน์

3.1. มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่ดีทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม

3.2. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.3. มีความรู้และทักษพื้นฐาน

3.4. มีเจคคติที่ดีซึ่งจำเป็นต่อการการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต

3.5. มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นลำดับสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

4. สมรรถนะของผู้เรียน

4.1. ความสามารถในการสื่อสาร

4.2. ความสามารถในการคิด

4.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

4.5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระการเรียนรู้

5.1. ภาษาไทย

5.2. คณิตศาสตร์

5.3. วิทยาศาสตร์

5.4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.5. สุขศึกษาและพลศึกษา

5.6. ศิลปะ

5.7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5.8. ภาษาต่างประเทศ

6. มาตรฐานการเรียนรู้

6.1. ผู้เรียนรู้และเข้าใจ

6.2. ผู้เรียนสามารถปฎิบัติได้

6.3. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา

6.4. ใช้ทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับชาติ

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7.1. กิจกรรมแนะแนว

7.2. กิจกรรมชุมนุม/ชมรม

7.3. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

7.4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

8. ตัวชี้วัด

8.1. ชั้นปี (Grade-level Indicators/Grade-level expectations)

8.2. ช่วงชั้น (Interval indicators)