I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH by Mind Map: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH

1. 1. NHẬN ĐỊNH CỦA TÁC GIẢ VỀ SỞ KHANH

1.1. - LÀ KẺ BẨN THIỂU

1.2. - ĐÊ TIỆN

1.3. -LÀ ĐẠI DIỆN CHO SỰ ĐỒI BẠI TRONG XÃ HỘI XƯA

2. 2. ĐỂ LÀM SÁNG TỎ TÁC GIẢ ĐÃ PHANN TÍCH Ý KIẾN ĐỂ NGƯỜI ĐỌC HIỂU RÕ, THUYẾT PHỤC

2.1. - SK SỐNG BẰNG NGHỀ ĐỒI BẠI, BẤT CHÍNH, SỐNG BÁM,....

2.2. - ĐỒ BẠI NHẤT ĐÓ LÀ LÀM NGHỀ GIẢ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ ĐỂ ĐÁNH LÙA NHỮNG CÔ GÁI NGÂY THƠ

2.3. -SAU KHI LÙA BỊP HẮN TA TRỞ MẶT 1 CÁCH NHANH CHÓNG

2.4. - ĐẶC BIỆT LÀ HOẠT ĐỌNG LỪA BỊP NÀY LÀ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN

2.5. -SK NỔI TIẾNG LÀ 1 TAY BẠC TÌNH, TAY SĂN GÁI TIÊU BIỂU

3. 3. SỰ KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP TRONG CÁC ĐOẠN TRÍCH:

3.1. - KẾT HỢP 1 CÁCH RẤT CHẶT CHẼ GIỮA THAO TÁC LẬP LUẬN, PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

3.2. -ĐÓ LÀ 1 KẾT LUẬN KHÁI QUÁT VỀ XH TRONG TRUYỆN KIỀU RỘNG HƠN LÀ XÃ HỘI PHONG KIÊN MỤC NÁC XƯA

3.3. -NÊU LÊN BẢN CHẤT XH DỰA TRÊN NHÂN VẬT SỞ KHANH

3.4. ĐÓ LÀ 1 KẾT LUẬN KHÁI QUÁT VỀ XH TRONG TRUYỆN KIỀU RỘNG HƠN LÀ XÃ HỘI MỤC NÁC XƯA