11 ศาสนาที่น่าสนใจบนโลกใบนี้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
11 ศาสนาที่น่าสนใจบนโลกใบนี้ by Mind Map: 11 ศาสนาที่น่าสนใจบนโลกใบนี้

1. ศาสนาคริสต์ (Christianity)

1.1. สัญลักษณ์ คือ

1.2. พระนามศาสดา คือ พระเยซู

1.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ เอกเทวนิยม (Monotheism) นับถือพระเจ้าองค์เดียว (พระเยซู)

1.4. คัมภีร์ประจำศาสนา คือ ไบเบิ้ล

1.5. มี 3 นิกายใหญ่ คือ นิกายออร์ทอดอกซ์ นิกายโรมันคาทอลิก และ นิกายโปรเตสแตนต์

1.6. ปัจจุบันคาดว่ามีศาสนิกชนประมาณ 2.4 พันล้านคนทั่วโลก

2. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (Hinduism)

2.1. สัญลักษณ์ คือ

2.2. นับถือพระเจ้าสามองค์

2.2.1. พระพรหม เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาล

2.2.2. พระพรหม เป็นผู้สร้างโลกและจักรวาล

2.2.3. พระศิวะ เป็นผู้ทำลายโลกและสร้างโลกขึ้นใหม่

2.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ เอกเทวนิยม, พหุเทวนิยม, สรรพันตรเทวนิยม, สรรพเทวนิยม, สรรพเทวนิยม, เอกเทวนิยม, อเทวนิยม

2.4. นิกายของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

2.4.1. ลัทธิไวษณพ

2.4.2. ลัทธิไศวะ

2.4.3. ลัทธิศักติ

2.4.4. ลัทธิสมารตะ

2.5. จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับศาสนาพุทธ

2.6. ปัจจุบันคาดว่ามีผู้นับถืออยู่ราว 1.15 พันล้านคน เป็นอันดับที่ 3 ของโลก

3. ศาสนาพุทธ (Buddhism)

3.1. สัญลักษณ์ คือ

3.2. พระนามศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ อเทวนิยม (ปฏิเสธความเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือเทวดาเป็นผู้สร้างโลกและสร้างสรรพสิ่ง)

3.4. ปัจจุบันคาดว่ามีศาสนิกชนประมาณ 380 ล้านคน

3.5. คัมภีร์ประจำศาสนา คือ พระไตรปิฎก

3.6. มี 3 นิกาย คือ นิกายเถรวาท นิกายมหายาน และนิกายวัชรยาน

4. ศาสนาอิสลาม (Islam)

4.1. พระนามของศาสดา คือ ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

4.2. สัญลักษณ์ คือ

4.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ เอกเทวนิยม(พระนบีมูฮัมมัด)

4.4. คัมภีร์ประจำศาสนา คือ อัล-กุรอาน

4.5. มีนิกายทั้งสิ้น 73 นิกาย ซึ่งแบ่งแยกย้ายเป็นแก่นหลักอีก 6 กลุ่ม

4.5.1. 1.ซุนนี่ หรืออะฮ์ลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์

4.5.2. 2.มุอ์ต๊ะซิละฮ์

4.5.3. 3. ญับบะรียะฮ์

4.5.4. 4. ค่อวาริจญ์

4.5.5. 5. มุรญิอะฮ์

4.5.6. 6. ชีอะฮ์

4.6. ปัจจุบันคาดว่ามีศาสนิกชนประมาณ 1.8 พันล้าน

5. ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroastrianism)

5.1. สัญลักษณ์ คือ

5.2. พระนามศาสดา คือ โซโรอัสเตอร์

5.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าคือ เอกเทวนิยม โดยศาสนิกชนจะนับถือพระเจ้าอาหุรามัสดา ซึ่งชื่อมีความหมายว่า ความฉลาด หรือ ภูมิปัญญา

5.4. คัมภีร์ประจำศาสนา คือ อเวสตะ

5.5. ปัจจุบันมีศาสนิกชนประมาณ 145,000 คน โดยอดีตมีศาสนิกชนประมาณ 2.6 ล้านคน

6. ศาสนาเชน (Jainism)

6.1. สัญลักษณ์ คือ

6.2. มีศาสดา 24 องค์ ศาสดาองค์สุดท้ายชื่อท่านมหาวีระ

6.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ อเทวนิยม (Atheism) อธิบายง่ายๆคือ เป็นศาสนาที่ไม่มีการนับถือพระเจ้า (ไม่เชื่อหรือไม่สอนให้เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลก)

6.4. คัมภีร์ประจำศาสนา คือ อาคม, กัลปสูตร

6.5. มีนิกายหลัก 2 นิกาย คือ ทิคัมพรและเศวตามพร

6.6. ปัจจุบันคาดว่ามีผู้นับถือมากกว่า 4.5 ล้านคนขึ้นไป

7. ศาสนาสิข (Sikhism)

7.1. สัญลักษณ์ คือ

7.2. มีศาสดารวม ๑๐ พระองค์ ศาสดาองค์แรกชื่อท่านคุรุนานัก

7.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ เอกเทวนิยม และ พหุเทวนิยม

7.4. คัมภีร์ประจำศาสนา คือ ครันถ สาหิพ

7.5. มี 2 นิกาย

7.5.1. 1.นิกายขาลสาหรือสิงห์นิกาย

7.5.2. 2.นิกายสหัชธรี

7.6. จำนวนศาสนิกชนคาดว่ามีประมาณ 23 ล้านคน

8. ศาสนาเต๋า (Taoism)

8.1. สัญลักษณ์ คือ

8.2. พระนามของศาสดา คือ เล่าจื๊อ หรือเล่าสือ หรือเล่าซู

8.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ เอกเทวนิยม

8.4. คัมภีร์ประจำศาสนา คือ เต้าเต็กเก็ง

8.5. จำนวนผู้นับถือศาสนา คาดว่ามีประมาณ 225,000,000+ คน ซึ่งได้รับรับรองอย่าเป็นทางการในประเทสจีนและใต้หวันแล้วยังมีใน ฮ่องกง มาเก๊า และในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

9. ศาสนาขงจื๊อ (Confucius)

9.1. สัญลักษณ์ คือ

9.2. พระนามของศาสดา คือ ขงจื๊อ หรือ ขงฟูจื๊อ หรือ ขงฟูสือ

9.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ พหุเทวนิยม (Polytheism) นับถือพระเจ้าหลายองค์ และอาจผสมผสานกับการบูชาธรรมชาติ (Nature worship)

9.4. คัมภีร์ประจำศาสนา คือ เกงทั้ง 5, ซูทั้ง 4

9.5. จำนวนผู้นับถือศาสนา คาดว่ามีประมาณ 225,000,000+ คน

10. ศาสนาชินโต (Shintoism)

10.1. เนื่องจากมีความคิเห็นที่แตกเป็น 2 กลุ่มจึงได้สัญลักษณที่แตกต่างกัน

10.1.1. บางคนก็ว่า ได้แก่ โทรี คือ ประตูอันมีเสา 2 เสา มีไม้ 2 อันขวางอยู่ข้างบน เป็นเครื่องหมายว่า เข้าสู่บริเวณศาลเจ้าของชินโตแล้ว

10.1.2. บางท่านก็ว่า ได้แก่ กระจกอันมีรูปลายดอกไม้ ดังภาพ

10.2. เดิมที่ชินโตนั้น “ไม่มี”ศาสดา/ผู้ตั้งศาสนา เนื่องจากเดิมทีนั้นศาสนาชินโตเกิดมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีในการบูชาบรรพบุรุษ และบูชาเทพเจ้าของแต่ละสถานที่ ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า จึงจัดเป็น “เทวนิยม(Theism)” ในหมวดความคิดแบบพหุเทวนิยม หมายถึงนับถือพระเจ้าหลายพระองค์

10.3. ชินโตแบ่งออกเป็น 2 นิกาย

10.3.1. 1. ก๊กกะชินโต (State Shinto) ชินโตของรัฐเป็นแบบราชการ

10.3.2. 2. เรียวหะชินโต (Ryoha Shinto) ชินโตของราษฎรแตกแยกออกไปหลายประเภท

10.4. คัมภีร์ในศาสนาชินโตมี 2 ชนิด

10.4.1. คัมภีร์โกชิกิ (Kojiki)

10.4.1.1. รวบรวมขึ้นประมาณ พ.ศ. 1255 มีรากฐานอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ท่องจำกันมา เล่าถึงเทพนิยาย ตำนาน เรื่องทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับราชสำนักแห่งพระจักรพรรดิจากสมัยแห่งเทพเจ้าทั้งหลายมาจนถึงสมัยแห่งจักรพรรดินี สุอิโก พ.ศ. 1171

10.4.2. คัมภีร์นิฮอนคิ (Nihongi)

10.4.2.1. ถือว่าเป็นวรรณคดีชั้นสูงของชาวญี่ปุ่น รวบรวมขึ้นในราชสำนักพระจักรพรรดิในปี พ.ศ. 1263 บันทึกเรื่องเทพเจ้า นิยายต่างๆ และข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และยังมีคัมภีร์อื่นๆ ที่เป็นความพยายามที่จะอธิบายข้อความใน คัมภีร์ทั้งสองนั้นให้ง่ายขึ้น และรวบรวมถ้อยคำ และข้อปฏิบัติพิธีกรรมโบราณที่มีนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน คัมภีร์ทั้งสองดังกล่าวนี้ เช่น คัมภีร์โกโคชูอิ มันโยชู ฟูโดกิ ไตโฮระโย และเองคิ ซิกิ เป็นต้น

11. ศาสนายิว/ศาสนายูดาห์ (Judaism)

11.1. สัญลักษณ์ คือ

11.2. พระนามศาสดา คือ โมเสส

11.3. ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า คือ เอกเทวนิยม โดยพระเจ้าที่นับถือ คือพระยาห์เวห์

11.4. นิกายของศาสนายูดาห์

11.4.1. ฮาเรดี

11.4.2. ฮาซิด

11.4.3. ยูดาห์ออร์ทอดอกซ์

11.5. ปัจจุบันคาดว่ามีผู้นับถืออยู่ราว 14.6–17.8 ล้านคน

12. ศาสนา (Religion) หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษย์ เกี่ยวกับการกำเนิดและสิ้นสุดของโลก หลักศีลธรรม ตลอดจนลัทธิพิธีที่กระทำตามความเชื่อนั้น ๆ

13. ลิ้งค์อ้างอิงข้อมูล