Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Axit nucleic by Mind Map: Axit nucleic

1. ARN

1.1. Cấu trúc

1.1.1. Đơn phân ribonucleotit

1.1.2. 1 mạch với hàng chục đến hàng nghìn ribonucleotit

1.1.2.1. axit photphoic

1.1.2.2. đường ribozo

1.1.2.3. bazo nito (A, U, G, K)

1.2. Chức năng

1.2.1. mARN

1.2.1.1. Truyền đạt thông tin di truyền (ADN -> ARN -> protein)

1.2.2. tARN

1.2.2.1. Vận chuyển axit amin đặc hiệu

1.2.3. rARN

1.2.3.1. Thành phần cấu tạo của riboxom (bào quan tổng hợp protein)

2. ADN

2.1. Cấu trúc

2.1.1. Hóa học

2.1.1.1. Đại phân tử

2.1.1.2. Nguyên tắc đa phân (đơn phân: Nucleotit)

2.1.1.2.1. C5H10O4

2.1.1.2.2. H3PO4

2.1.1.2.3. A, T, G, X

2.1.1.3. 1 phân tử ADN gồm 2 chuỗi polinucleotit lk = lk hidro theo nguyên tắc bổ sung (A, T, G, X)

2.1.2. Không gian

2.1.2.1. 2 mạch đơn xoắn kép // và >< chiều

2.1.2.2. 1 chu kì: 10 cặp nucleotit dài 34AO, đk: 20AO

2.2. Chức năng

2.2.1. Mang, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền