Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

E-Commerce by Mind Map: E-Commerce
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

E-Commerce

Overview

E-Commerce & E-Business

Khái niệm TMĐT

Các giai đoạn phát triển TMĐT

Thương mại online và offline

Đánh giá TMĐT của DN

Infrastructure

Thông tin trên môi trường mạng

Cơ sở hạ tầng pháp lý

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Cơ sở hạ tầng thanh toán

Bảo mật trong TMĐT

Did you know?

E-com models

Catalog trực tuyến

Siêu thị trực tuyến

Mô hình đăng ký (Cung cấp nội dung)

Mô hình hỗ trợ quảng cáo

Mô hình phí dịch vụ

Mô hình đấu giá trực tuyến

Mô hình B2B, B2C...

Sử dụng làm đòn bẩy cho mục tiêu duy nhất về số lượng và chất lượng trên môi trường Internet (WWW)

Customers

Mục tiêu

Khách hàng

Hành vi khách hàng

Tác động của môi trường đến hành vi tiêu dùng

Quyết định mua hàng

Các phương pháp nghiên cứu thị trường

Quy trình mua hàng: B2B; B2C; C2C

E-Commerce Plan

E-Payment

E-Marketing