Google App Engine(GAE)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google App Engine(GAE) by Mind Map: Google App Engine(GAE)

1. Định nghĩa

1.1. là một môi trường phát triển ứng dụng dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Ở đó Google cung cấp một hệ thống gồm: ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, các thư viện lập trình, người lập trình sẽ viết ứng dụng và ứng dụng này sẽ chạy trên các máy chủ của Google

2. Các dịch vụ

2.1. App Identity (Python, Java, Go) Blobstore (Python, Java, Go) Capabilities (Python, Java, Go) Channel (Python, Java, Go) Google Cloud Endpoints (Python, Java, Go) OAuth (Python, Java, Go) : đăng nhập sử dụng OAth Prospective Search (Python, Java, Go) Search (Python, Java, Go) : tìm kiếm

3. Các tính năng của GAE

3.1. Popular Languages

3.2. Popular Languages

3.3. Open & Flexible

3.4. Traffic Splitting

3.5. Fully Managed

3.6. Application Security

3.7. Monitoring, Logging & Diagnostics

3.8. Services Ecosystem

4. Ưu điểm

4.1. Nhanh chóng xây dựng và triển khai các ứng dụng bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến. Bắt đầu nhanh chóng với triển khai cấu hình bằng 0 trong App Engine. Quản lý tài nguyên từ dòng lệnh, debug source code trong sản phẩm và chạy các API backends dễ dàng bằng các công cụ hàng đầu.