Loại thí nghiệm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Loại thí nghiệm by Mind Map: Loại thí nghiệm

1. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

1.1. Mục đích: nhằm kiểm tra nghững đề xuất của cơ quan chọn tạo giống

1.2. Cơ quan thực hiện: trung tâm khảo nghiệm giống quốc gia

1.3. Phạm vi tiến hành:Tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm giống Quốc gia

2. Thí nghiệm so sánh giống

2.1. Mục đích: So sánh giống mới với giống đại trà

2.2. Cơ quan thực hiện: sơ quan chọn tạo giống

2.3. Phạm vi tiến hành: trên đồng ruộng của cơ quan chọn tạo giống

3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

3.1. Mục đích:Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

3.2. Cơ quan thực hiện: Cơ quan nông nghiệp các cấp

3.3. Phạm vi tiền hành: Triển khai trên diện rộng, tới tận mỗi địa phương, quảng cáo trên thông tin đại chúng