Årsplan for dansk, 8.F/2012-2013

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Årsplan for dansk, 8.F/2012-2013 by Mind Map: Årsplan for dansk, 8.F/2012-2013

1. Street Art

1.1. Indsigt i byens Street Art, byens Street Art-kunstnere, byens muligheder og kultur for udfoldelse. Indsigt i kulturen bag kunsten, i kendte danske som udenlandske Street Art-kunstnere.

1.1.1. Eleverne skal opnå indsigt i andre udtryksformer, kunne vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn og udtryksformer, kunne udtrykke sig i billeder, udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden

1.1.1.1. Evaluering: Udarbejdelse af formidlingsproduktion eksempelvis film, blog, fotoudstilling, pjece, kampagne mv.

2. Kortfilm

2.1. Kortfilmene ”Dennis” af Mads Matthiesen og ”Dimension” af Lars von Trier.

2.1.1. Eleverne skal - opnå færdighed i at se de betydningsbærende elementer i filmproduktionen gennem analysearbejdet - opnå narrative kompetencer gennem at rumme det komplekse i en fortælling - opnå indsigt i at eksperimentere med skiftende fortællemåder og synsvinkler - kunne forhandle og diskutere indhold og forståelse

2.1.1.1. Evaluering: Eleverne skal producere film i maj og deltage i Skolernes Filmfesitval

3. Avisen - den lokale presse.

3.1. Eleverne skal producere en avis i uge 44. De introduceres til forskellige tekster med udgangspunkt i at forstå de mange undergenrer der er i en avis.

3.1.1. Eleverne skal - få kendskab til hvad der karakteriserer tre-fire forskellige slags artikler - styrke deres færdighed i at skrive i en bestemt artikelgenre og dermed styre deres færdigheder i at afpasse deres fremstillingsform efter genren - opnå færdighed i at introducere hovedpointer, inddele deres tekster i afsnit og udforme rubrikker. Eleverne skal først læse og analysere eksempler på de artikelgenrer der derefter selv skal skrive i. Derpå skal de udarbejde og udgive en fælles avis ved deltagelse i en konkurrence.

3.1.1.1. Evaluering: Avisproduktion og deltagelse i aviskonkurrence. Avisen uddeles til elever og forældre på Nymarkskolen, evt. til beboere i området.

4. Fra samfundsdebatten

4.1. Afdækning af temaets problemstillinger. Fokus på kommunikationen – hvordan bruges retorikken i debat og argumentation samt hvordan er vinklingen af sagerne valgt journalistisk.

4.1.1. Eleverne skal - udvikle færdigheder i at analysere argumentationen i forskellige genrer der vil overbevise modtageren om noget. - udvikle deres færdighed i at anvende analyserne til en vurdering af de konkrete tekster og til selv at fremstille tekster i de samme genrer. - udvikle færdigheder i at anvende begreberne patos, logos, etos og se argument -opbygningen både i tekster og i radiomediet. - udvikle indsigt i hvordan den fiktive fortælling, på anden vis end sagtekster, kan øge indsigten i menneskers liv og skæbne.

4.1.1.1. Evaluering: Stiloplæg samt forståelsestest undervejs. Til logmappen: Gode noter om patos, logos og etos.

4.1.1.1.1. Kommunikation/Sagen fra Vollsmose. 1-2. lek. Stikord på tavlen - hvad foregår der i vores samfund lige nu? Hvilke medier bruger eleverne? Afsender - politisk tilhørsforhold. Viden - fordom. Hvad er hvad? Hvad er forudsætningerne for at mene noget? Sagen - Vollsmose. Eleverne får udleveret et stykke papir som de deler midt over. Øverst skriver de alt hvad de ved om Vollsmose ned. Derefter snakker vi om hvad de har skrevet. Nederste halvdel af arket inddeles i to - med overskrifterne viden og fordom. De sorterer deres øverste notater efter ovennævnte overskrifter. Vi undersøger nogle af de ting de har skrevet ned - hvem blev stukket ned? Hvorfor? Hvorfor vil han ikke udtale sig? Osv. Øvelse: Se sagen fra to vinkler. Ex. fra FB, hvor en dansk pige "liker" en side, der siger nej til moskeer i DK. Det provokerer hendes muslimske klassekammerater. 3.-4. lek. Vi ser på fire former for kommunikation: Envejskommunikation - foredrag, oplæsning Tovejskommunikation - dialog eller samtale mellem to eller flere personer Flervejskommunikation - når flere taler sammen fx debat i en klasse Massekommunikation - kommunikation til mange mennesker gn. tv, radio, internet, plakater Afsender og modtagerforhold: Snak om hvilken genre, målgruppen, anledning mv. man henvender sig i/til. Må jeg skrive et læserbrev om Lisas adfærd i timerne og sende det til avisen eller hvordan får jeg det retteligt bragt videre? Hvem er modtageren af en novelle jeg skriver? Børn/unge/voksne? Patos, Logos og Etos. Patos - at appellere til følelserne, det virkemiddel mange ordløse reklamer spiller på. Bruges ofte hvor der ikke er nogen saglige argumenter for at vælge det ene produkt fremfor det andet, kortvarig effekt, situationsbestemt, bedst til velvillige modtagere, Logos - sagligt argument, neutralt, bruges ofte i forbrugsreklamer, hvor argumenter som sikkerhed, pris, holdbarhed mv. fremføres. Etos - at tale med vægt, handler i modsætning til de to andre ikke så meget om modtageren men om afsenderen. At tale med autoritet og vægt. Ofte låner man sig til dette ved at benytte eksperter eller kendte i reklamer. Skal skabe tillid hos modtageren, opbygges over lang tid. Retorik - veltalenhed/talekunst. Vise dem et klip af fysikeren Holger Bech Nielsen - snak om hans retorik. Vis dem af Johannes Møllehave og Andreas Bo Petersen som Møllehave - snak om hvad det er, han efterligner. Stærke retorikkere - Martin Luther King, Kennedy, Obama, Hvem er ellers god til at få sit budskab igennem - spørg eleverne, lad dem spørge derhjemme. Argumentets grundelementer: Påstand: Det, vi vil opnå, eller det vi har på hjertet, grunden til at vi kommunikerer. Belæg: Hvad bygger afsender sin påstand på? Underliggende belæg: Hvordan hænger belæg og påstand sammen? Toulmins argumentmodel: Påstand: Det, vi vil opnå, eller det vi har på hjertet, grunden til at vi kommunikerer. Ex: Det er dumt at begynde at drikke for tidligt Fælles holdning: Noget vi alle er enige om, bliver ikke altid sagt Ex: Alkohol i store mængder kan være skadeligt Begrundelse: Det argument, vi bruger til at overbevise andre om vores påstand. Ex: Jo tidligere du begynder at drikke, des større risiko er der for at ende i et misbrug. 5.-6. lek Sagen fra Vollsmose. Vi kigger aviser igennem og finder artikler, læserbreve mv frem som handler om sagen. Desuden skal de to og to finde to nyhedsindslag avis/tv-mediet, der belyser sagen fra forskellige vinkler. De lytter til P1 Debat på DR2 fra d. 24. august 2012 "Hvad er der gået galt?" om volden i Vollsmose, debatteres af Karsten Lauritzen, Venstres retsordfører og Asmaa Abdol-Hamid, tidligere socialrådgiver i Vollsmose og medlem af Odense Byråd for Enhedslisten http://www.dr.dk/TV/se/p1-debat-pa-dr2/p1-debat-pa-dr2-89#!/ Opgave: Beskriv afsenderforhold - hvem er afsenderne? Hvilken ramme styrer forholdene for afsender? Tidsfaktor, debatoplægget, interviewers rolle, afsendernes baggrund for at udtale sig. Modtagerforhold - hvem lytter til debatter som denne? Kan man høre, om afsender tilretter sine budskaber mod en bestemt slags modtagere? Vælg en påstand ud. Hvordan begrunder afsender denne påstand? Anvendes logos eller patos? Hvordan bruger afsender sit etos? Hvem har de bedste argumenter i debatten? Begrund dine betragtninger. Hvem har det stærkeste etos? Begrund hvorfor. 7.-8. lek. Eleverne har læst novellen "Limbus" af Jesper Wung-Sung. Snak om tekstens novelletræk - komposition, åbninger, fortællertype, berettermodel og SPOT på sproget - metafor, intertekstualitet, besjæling, sammenligning, brug af adjektiver, indirekte tale, direkte tale... Perspektivering til temaet "Sagen fra Vollsmose". Fælles debat - kan man bruge novellen/fiktionen til at øge sin indsigt i andre mennesker og deres livsvilkår - og hvis ja, hvordan? 9.-10. lek. Hvordan laver man en disposition over et tema til danskprøven? Formkrav mv. Præsentation af forskellige synopser. Skriftlig evaluering og afslutning på forløbet. Skriv et læserbrev til den af debattørerne fra P1 Debat DR2, du er mest uenig med. Træk minimum 3 påstande frem, som du gerne vil fortælle din mening om. Et læserbrev skal indeholde fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse. Der skal være min 1900 anslag og max 2000. Kig i en avis og find et læserbrev - kopier formen både hvad angår det layout-mæssige (afsnit) og de gode sproglige vendinger. Vær opmærksom på at anvende patos - og logosappeller. Når man sender et læserbrev afsted, modtager man denne kvittering. Kære afsender af debat-indlæg til Fyns Amts Avis, Dette er en automatisk genereret kvittering for, at din netop afsendte mail er ankommet til Fyns Amts Avis, Debat-redaktionen. Vi tillader os venligst samtidig at erindre om, at læserindlæg til Fyns Amts Avis maximalt må være på 2000 anslag incl. mellemrum. Hvis dit netop indsendte indlæg overskrider denne grænse, beder vi dig venligst forkorte og genfremsende det. Tak skal du have! Øvrige regler og vejledning for debatten i Fyns Amts Avis står at læse hver dag øverst på avisens debat-sider. Go' debatlyst! Med venlig hilsen og tak Debat-redaktionen, FYNS AMTS AVIS. [email protected]

5. Frida Kahlo

5.1. Forløbet starter med at eleverne arbejder med billedanalyse af udvalgte Frida Kahlo malerier. Herefter introduktion til kunstneren, viden om hendes liv sat ind i en historisk og kulturel samtid. Evaluering: Stilemne med overskriften ”Portrættet”.

5.1.1. Eleverne skal - opnå færdighed i at fortolke, vurdere og perspektivere andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse - gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler.

5.1.1.1. Evaluering: Stilemne med overskriften "Portrættet"

6. Årets romanlæsning. Generelt for læsning

6.1. Kære Dødsbog af Sanne Søndergaard.

6.2. Supernova af Anders Johansen. Arbejde med den realistiske ungdomsroman. Vi arbejder ud fra hæftet Dansk i dybden.

6.3. Den skæve dreng af Søren Jessen. Fokus på synsvinkel og fortællerskift. På spændigsfeltet mellem det groteske og det følsomme univers, mellem overført betydning og det konkrete, om at være ung, kæreste, ven, familiemedlem osv.

6.4. En dag skinner solen også på en hunds røv af Sanne Munk Jensen. Fokus på tiden, sproget, på temaer som pigeuniverset, svigtet og elsket, samt den svære barndom.

6.5. Martin og Victoria af Klaus Lynggaard. Bogen foregår i 1970'erne, hvilket i bearbejdningen sætter fokus på bogens sprog, handlinger samt beskrivelser af fortællingens samtid.

6.6. Den usynlige af Mats Wahl. Kriminalhistorie med temaer som tidligt svigt, meningsløs vold, nynazisme, fremmedhad og kærlighed.

6.7. Zappa af Bjarne Reuter.

7. Romantikken

7.1. Indsigt i periodens litterære, historiske og samfundsmæssige forankring. Analysearbejde med de enkelte tekster. Introduktion til 1800-tallets danske malerier.

7.1.1. Eleverne skal - opnå færdighed i på egen hånd at fremdrage væsentlige steder i digte, beskrive sammenhænge mellem indhold og form og bruge dette til at sammenfatte en analyse og fortolkning af digtet - blive fortrolig med at bruge en analysemodel på en måde som er tilpasset det enkelte digts særpræg - opnå forståelse af periodens særkende herunder indsigt i de samfundsmæssige som historiske forhold. - opnå færdighed i at analysere billeder og herunder selvstændigt trække de, for billedet, vigtigste elementer ud af en analysemodel.

7.1.1.1. Evaluering: Det lyriske udtryk gennem billeder, tekster, musik, teater.

8. L.O.C.

8.1. New Node

8.1.1. Der skal arbejdes med L.O.C.’s ”Bare en pige”. Tekst og musikvideo sammenlignes og eleverne finder tekster/musikvideoer med samme tema. Evaluering: Artfoto/stilbilleder af tekstens univers. Til logmappen: Egne noter samt billeder.

8.1.1.1. Eleverne skal - udvide deres evne til at skelne mellem de sproglige og billedlige virkemidler - få et indtryk af at forskellige genrer kan noget forskelligt, og at de bruges til noget forskelligt. - styrke deres forståelse af andre udtryksformers virkemidler og deraf analyseindsigt.

8.1.1.1.1. Evaluering: Artfotos/stilbilleder af tekstens univers/fortolkningen af dette i en 8.klasses elevs forståelsesramme.

9. Verdensborger

9.1. Vi ser kortfilm fra ”Funny Films of the North” samt læser tekster fra ”Elsker mig ikke”, nyskrevne noveller fra syv nordiske lande. Norden – i et verdensborger-perspektiv. Skabe indsigt og forståelse af udvalgte nordiske lande. Se på hvilke politikker, der er udarbejdet for at fastholde kontakten mellem de nordiske lande. Kultur, samfund, miljø, historiske ligheder og forskelle belyses. Evaluering: Oplæsning af et svensk eller norsk tekststykke. Logmappen: info om landene. Eleverne skal - opnå færdighed i at forstå talt og skrevet svensk og norsk - opnå indsigt i de ligheder og forskelle der er mellem de nordiske lande; at vi i Norden har meget til fælles og alligevel lever vidt forskelligt. Marts Genre: Reklamer – faste og levende. Frilæsning. Fokus på læsehastighed – og forståelse. Der skal føres læselog.

9.1.1. Eleverne skal - opnå færdighed i at forstå talt og skrevet svensk og norsk - opnå indsigt i de ligheder og forskelle der er mellem de nordiske lande; at vi i Norden har meget til fælles og alligevel lever vidt forskelligt.

9.1.1.1. Evaluering: Oplæsning af et svensk eller norsk tekststykke. I logmappen lægges info om de nordiske lande, vi arbejder med.

10. Reklamer - levende og faste.

10.1. Overskrifter: Reklamer og livsstil. Reklamers udformning. Reklamers kommunikation. Tv-reklamer. Analysemodel. Symbolforståelse.

10.1.1. Eleverne skal - opnå færdighed i at fortolke, vurdere og perspektivere andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse - gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler.

10.1.1.1. Evaluering: Analyse af selvvalgt reklame og deraf fremlæggelse af analysearbejdet

11. Projektopgaven

11.1. Igangsættelse af forandringsprocesser. Evaluering: Fremlæggelse for forældregruppen. Til logmappen: Huskat om projektarbejdet.

11.1.1. Se Fælles mål for projektarbejde http://www.uvm.dk/ Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/ Fakta-om-folkeskolen/ Projektopgaver

11.1.1.1. Evaluering: Fremlæggelse for forældregruppen. Til logmappen: Huskat om projektarbejdet.

12. Grammatik.

12.1. Grammatikursus med vægt på helsætninger og ledsætninger. Eleverne arbejder løbende med materialet "Stavevejen 6". Evaluering: Der skrives diktater et par gange hver måned som lægges i logmappen, og således vil eleverne følge progressionen i denne del af faget.