BIẾN DỊ Đoàn Đức Huy - 12A1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIẾN DỊ Đoàn Đức Huy - 12A1 by Mind Map: BIẾN DỊ Đoàn Đức Huy - 12A1

1. BIẾN DỊ KHÔNG DI TRUYỀN (THƯỜNG BIẾN)

1.1. Định nghĩa

1.1.1. Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen

1.1.2. Phát sinh trong đời sống cá thể

1.1.3. Dưới tác động trực tiếp của môi trường

1.2. Đặc điểm

1.2.1. Không di truyền

1.2.2. Tương ứng với điều kiện môi trường

1.2.2.1. Biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định

1.2.3. Không liên quan đến biến đổi kiểu gen

1.3. Vai trò

1.3.1. Giúp thực vật và động vật thích nghi với môi trường luôn thay đổi

1.3.2. Không di truyền các tính trạng xấu sang dòng F2

1.4. Ví dụ

1.4.1. Cáo Bắc Cực đổi màu lông theo mùa

1.4.2. Sự biến đổi của lá và rễ rau dừa nước tùy thuộc vào độ ẩm của môi trường

1.4.3. Sự biến đổi của mầm khoai tây tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng

2. BIẾN DỊ DI TRUYỀN

2.1. BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN

2.1.1. Định nghĩa

2.1.1.1. Những biến đổi về cấu trúc, số lượng ADN hay NST.

2.1.1.2. Khi biểu hiện thành kiểu hình là thể đột biến.

2.1.2. Nguyên nhân

2.1.2.1. Tác động của những nguyên tố trong và ngoài cơ thể vào ADN và NST

2.1.3. Cơ chế phát sinh

2.1.3.1. Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN do bazơ hiếm

2.1.3.2. Sự rối loạn nhân đôi ADN do tác nhân lý, hóa và sinh học

2.1.4. Tính chất

2.1.4.1. Hầu hết có hại

2.1.4.2. Mang tính cá thể, ngẫu nhiên

2.1.5. Vai trò

2.1.5.1. Nguyên liệu tiến hóa và chọn giống

2.1.6. CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN

2.1.6.1. Đột biến Gen

2.1.6.1.1. Định nghĩa

2.1.6.1.2. Nguyên nhân

2.1.6.1.3. Các dạng chính

2.1.6.1.4. Ý nghĩa

2.1.6.1.5. Ví dụ

2.1.6.2. Đột biến NST

2.1.6.2.1. Đột biến cấu trúc NST

2.1.6.2.2. Đột biến số lượng NST

2.2. BIẾN DỊ TỔ HỢP

2.2.1. Định nghĩa

2.2.1.1. Là sử tổ hợp lại các tính trạng của P tạo ra ở thế hệ lai những kiểu hình khác P

2.2.2. Nguyên nhân

2.2.2.1. Phân li ddoocjj lập và tổ hợp tự do của các cặp gen trong giảm phân và thụ tinh

2.2.3. Tính chất

2.2.3.1. Xuất hiện với tỉ lệ không nhỏ

2.2.4. Vai trò

2.2.4.1. Nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa

2.2.5. Minh họa

2.2.5.1. Ở động vật

2.2.5.2. Ở gieo trồng giống cây