SWOT-analyysi: tvt/some opetuksessa

Opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian ja sosiaalisen median vaikutuksista opettamiseen, ohjaamiseen ja oppimiseen syksyllä 2012.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT-analyysi: tvt/some opetuksessa by Mind Map: SWOT-analyysi: tvt/some opetuksessa

1. Vahvuudet

1.1. Oma asenne

1.1.1. Kehittää omaa osaamista

1.1.2. Kehittää opetusta

1.1.3. Kiinnostavuus

1.1.4. Avoin mieli

1.1.5. Uteliaisuus

1.1.6. Innostus

1.2. Aika

1.2.1. Opintovapaalla opetteluaikaa

1.2.2. Koulutuksen tarjoama opetteluaika

1.2.3. Yhteydenpito ajasta riippumatonta

1.3. Toiminta

1.3.1. Hankittu kokemus rohkaisee

1.3.2. Paljon tietoa saatavilla

1.3.3. Helppo jakaa sisältöjä ja linkkejä

1.3.4. Verkostoituminen

1.3.5. Tiedottaminen helpottuu

1.3.6. Virtuaalitiimit, yhteistyö yli verkon

1.3.7. Työmuodot monipuolistuvat

1.3.8. Vertaistuen saaminen

1.4. Tekniikka ja palvelut

1.4.1. Melko helppokäyttöisiä

1.4.2. Nopeus

1.4.3. Mahdollistaa reaaliaikaisen kommunikaation

1.5. Oppijat

1.5.1. Kiinnostuneita

1.5.2. Nuorille ominainen toimintaympäristö

1.5.3. Saavat aktiivisen roolin

1.5.4. Helppo saavuttaa oppijat

2. Mahdollisuudet

2.1. Toimintatavat

2.1.1. Vihkojen kanssa toimiminen vähenee

2.1.2. Uusia tapoja arvioida oppijoitten aktiivisuutta

2.1.3. Uusia tapoja antaa palautetta

2.1.4. Etäyhteistyö

2.1.4.1. Opet ja oppijat

2.1.4.2. Yhteistyö yli koulurajojen

2.1.4.3. Opettajien välinen verkottuminen

2.1.4.4. Pienten koulujen verkostot

2.1.4.4.1. Yhteisten etäkurssien toteuttaminen

2.1.5. Vuorovaikutuksen lisääminen

2.1.6. Tavoitettavuus lisääntyy

2.1.7. Mahdollisuus kokeilla erilaisia ideoita

2.2. Opettajuus

2.2.1. Ammatillisen osaamisen kehittyminen

2.2.2. Helppo yhteydenpito kollegoihin

2.2.3. Uusia opetusmenetelmiä käyttöön

2.2.4. Työhön sulautuva henkilöstökoulutus

2.2.5. Opetuksen nykyaikaistaminen

2.2.6. Rohkeus ja varmuus lähteä pois mukavuusalueelta

2.2.7. Toimivien ja testattujen tunti/kurssisuunnitelmien saatavuus lisääntyy

2.3. Viestinnän kanava

2.3.1. Mahdollistaa osallistumisen

2.3.2. Verkkokursseilla oppija ei jää yksin

2.3.3. Yhteys sidosryhmiin lisääntyy

2.3.4. Tiedonvälityksen ja kommunikoinnin helppous

2.4. Oppiminen

2.4.1. Yhteisöllinen oppiminen motivoi

2.4.1.1. Parempia oppimistuloksia

2.4.2. Keskeneräisten töiden kommentointi

2.4.2.1. Haastaa oppijan ajattelemaan

2.4.3. Uusia lähestymistapoja oppimiseen

2.4.4. Helpottaa kotitehtävien tekemistä

2.4.5. Atk-tiadot kehittyvät

2.4.6. Avaa mahdollisuuden laajemman kokonaisuuden hahmottamiselle

2.5. Palvelut ja teknologia

2.5.1. Somen rooli kasvaa

2.5.2. Teknologiat kehittyvät

2.5.3. Teknologia luonnolliseksi osaksi opetusta, jossa sillä on "luonnollinen" / "ei-korostunut" rooli opetuksen mahdollistajana

2.5.4. New node

3. Heikkoudet

3.1. Toimintapaikkana

3.1.1. Paljon tuntematonta somemaailmassa

3.1.1.1. Palveluja ja työkaluja paljon

3.1.1.2. Verkkopohjaisia alustoja paljon

3.1.1.3. Valinnan vaikeus

3.1.1.4. Vie aikaa

3.1.2. Löytyykö kaikkien hyväksymä palvelu?

3.1.2.1. Kaikilla oppijoilla ei esim. Facebook-tiliä

3.1.3. Vaatii asennemuutosta

3.1.4. Mitä haluaa jakaa muiden kanssa?

3.1.5. Teknologian ja pedagogiikan yhdistäminen

3.1.6. Työmäärä lisääntyy

3.1.6.1. Mistä aikaa uuden luomiseen ja opetteluun?

3.2. Pedagoginen tuki

3.2.1. Avoimmuuden kulttuuri vasta syntymässä

3.2.2. Jakamisen kulttuuri vasta kehittymässä

3.2.3. Oppilaitoksista puuttuu aika pedagogiselle ideoiden jakamiselle

3.2.4. Oppilaitoksista uupuu tukihenkilöitä, jotka tukisivat pedagogista käyttöönottoa

3.3. Taidot

3.3.1. Omat taidot heikot

3.3.1.1. Tietotekninen osaaminen

3.3.1.2. Verkkoviestintäosaaminen

3.3.1.3. Hitaus (seuraus heikoista taidoista)

3.3.1.4. Ei ole aikaa parantaa taitoja

3.3.1.5. Ei tiedä, mihin pitäisi keskittyä

3.3.2. Kokemuksen puute

3.3.3. Käsitteet ja käytetty kieli vieraita

3.3.4. Hallinnan tunne puuttuu

3.3.5. Motivaatio puuttuu

3.3.6. Oppijan taidot

3.3.6.1. Eksyy pois opiskeltavasta asiasta

3.4. Sisällöt

3.4.1. Miten erottaa oikea ja väärä tieto?

3.5. Turvallinen käyttö

3.5.1. Tietoturva

3.5.2. Nimettömyys

3.5.3. Koukuttavuus

3.5.4. New node

3.6. Vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin

3.6.1. Kasvokkaiskontaktien väheneminen

3.6.2. Yhteiskunnan jakautuminen

3.6.2.1. Iän tuoma kuilu somemaailmaan

3.6.2.2. Ei varaa laitteisiin ja yhteyksiin

3.6.3. Ei ole yhtä paikkaa, missä ihmiset löytäisivät toisensa

3.7. Teknologia

3.7.1. Kouluilta puuttuu laitteita

3.7.2. Usein sekalainen valikoima uutta ja vanhaa, jotka eivät kommunikoi keskenään

3.7.3. Tietoliikenne yhteydet heikkoja

3.7.4. Kustannukset

3.7.5. Ulkoistukset vaikeuttavat päivitysten ja tuen saantiin

3.7.6. Tekninen tuki

3.7.6.1. Oppilaitoksen sisältä järjestetty tuen taidot eivät riitä

3.7.6.2. Teknisen tuen tuntiresurssit eivät riitä kaiken ylläpitämiseen

3.7.6.3. Laitemäärien lisääntyessä lähes mahdoton työmäärä yhdelle

4. Uhkat

4.1. Suhtautuminen

4.1.1. Säilyykö innostus ja motivaatio?

4.1.2. Muuttuvat tuulet somessa

4.1.3. Ei jaksa erilaisia foorumeita

4.1.4. Tuoko oikeasti lisäarvoa?

4.1.5. Hukkumisen tunne

4.1.6. Kollegoiden negatiivinen suhtautuminen

4.1.7. Tuleeko somesta itsetarkoitus?

4.2. Teknologia ja palvelu

4.2.1. Tietoturvauhkat

4.2.1.1. Rikolliset murtautuvat suojattuihin verkkoihin

4.2.2. Liikaa päällekkäisiä ohjelmia / alustoja

4.2.3. Ohjelmien ja sovellusten jatkuva muuttuminen

4.2.3.1. Ei ehdi päivittää taitoja

4.2.4. Tarvitaan rahaa laitteisiin ja yhteyksiin

4.2.5. Puutteellinen, toimimaton teknologia

4.3. Opettaminen

4.3.1. Kontaktiopetus vähenee

4.3.2. Käyttö jää arjessa vähäiseksi, vanhat opetusmenetelmän jatkuvat

4.3.3. Syrjäyttää vanhoja käyttökelpoisia tapoja

4.3.4. Ajan puute

4.3.5. Ei saa kaikkia oppijoita aktivoitua osallistumaan verkossa

4.3.6. Jos ei pääse soveltamaan käytäntöön, taidot eivät kehity

4.3.7. OPS:in toteuttaminen jää puutteelliseksi

4.4. Turvallisuus

4.4.1. Verkkokiusaaminen

4.4.2. Yksityisyyden menettäminen

4.4.3. Entä jos netti kaatuu?

4.4.4. Luvat: oppijoiden oikeudet ja velvollisuudet

4.5. Oppiminen

4.5.1. Tuleeko liikaa tietoa: infoähky

4.5.2. Hajoaa käsiin: liian laaja kirjo, liikaa tietoa

4.5.3. Kirjoitustaito heikkenee

4.5.4. Oppijan tietotekniikkataidot riittämättömiä

4.5.5. Heikot medialukutaidot haittaavat oppimista

4.6. Toimintakulttuuri

4.6.1. Ihmiset katoavat asiakaspalvelusta

4.6.2. Sisällöt siirretään nettiin ja ihmiset ohjataan sinne palvelemaan itse itseään

4.6.3. Lomat ja vapaapäivät katoavat (24/7-yhteiskunta)

4.6.4. Työmäärä paisuu hallitsemattomaksi

4.6.5. Ajanhallinta opiskelun, työn ja vapaan välillä