Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SWOT-analyysi: tvt/some opetuksessa by Mind Map: SWOT-analyysi:
tvt/some opetuksessa
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

SWOT-analyysi: tvt/some opetuksessa

Vahvuudet

patents strong brand names good reputation among customers cost advantages from proprietary know-how exclusive access to high grade natural resources favorable access to distribution networks  

Oma asenne

Kehittää omaa osaamista

Kehittää opetusta

Kiinnostavuus

Avoin mieli

Uteliaisuus

Innostus

Aika

Opintovapaalla opetteluaikaa

Koulutuksen tarjoama opetteluaika

Yhteydenpito ajasta riippumatonta

Toiminta

Hankittu kokemus rohkaisee

Paljon tietoa saatavilla

Helppo jakaa sisältöjä ja linkkejä

Verkostoituminen

Tiedottaminen helpottuu

Virtuaalitiimit, yhteistyö yli verkon

Työmuodot monipuolistuvat

Vertaistuen saaminen

Tekniikka ja palvelut

Melko helppokäyttöisiä

Nopeus

Mahdollistaa reaaliaikaisen kommunikaation

Oppijat

Kiinnostuneita

Nuorille ominainen toimintaympäristö

Saavat aktiivisen roolin

Helppo saavuttaa oppijat

Uhkat

shifts in consumer tastes away from the firm's products emergence of substitute products new regulations increased trade barriers

Suhtautuminen

Säilyykö innostus ja motivaatio?

Muuttuvat tuulet somessa

Ei jaksa erilaisia foorumeita

Tuoko oikeasti lisäarvoa?

Hukkumisen tunne

Kollegoiden negatiivinen suhtautuminen

Tuleeko somesta itsetarkoitus?

Teknologia ja palvelu

Tietoturvauhkat, Rikolliset murtautuvat suojattuihin verkkoihin

Liikaa päällekkäisiä ohjelmia / alustoja

Ohjelmien ja sovellusten jatkuva muuttuminen, Ei ehdi päivittää taitoja

Tarvitaan rahaa laitteisiin ja yhteyksiin

Puutteellinen, toimimaton teknologia

Opettaminen

Kontaktiopetus vähenee

Käyttö jää arjessa vähäiseksi, vanhat opetusmenetelmän jatkuvat

Syrjäyttää vanhoja käyttökelpoisia tapoja

Ajan puute

Ei saa kaikkia oppijoita aktivoitua osallistumaan verkossa

Jos ei pääse soveltamaan käytäntöön, taidot eivät kehity

OPS:in toteuttaminen jää puutteelliseksi

Turvallisuus

Verkkokiusaaminen

Yksityisyyden menettäminen

Entä jos netti kaatuu?

Luvat: oppijoiden oikeudet ja velvollisuudet

Oppiminen

Tuleeko liikaa tietoa: infoähky

Hajoaa käsiin: liian laaja kirjo, liikaa tietoa

Kirjoitustaito heikkenee

Oppijan tietotekniikkataidot riittämättömiä

Heikot medialukutaidot haittaavat oppimista

Toimintakulttuuri

Ihmiset katoavat asiakaspalvelusta

Sisällöt siirretään nettiin ja ihmiset ohjataan sinne palvelemaan itse itseään

Lomat ja vapaapäivät katoavat (24/7-yhteiskunta)

Työmäärä paisuu hallitsemattomaksi

Ajanhallinta opiskelun, työn ja vapaan välillä

Heikkoudet

lack of patent protection a weak brand name poor reputation among customers high cost structure lack of access to the best natural resources lack of access to key distribution channels

Toimintapaikkana

Paljon tuntematonta somemaailmassa, Palveluja ja työkaluja paljon, Verkkopohjaisia alustoja paljon, Valinnan vaikeus, Vie aikaa

Löytyykö kaikkien hyväksymä palvelu?, Kaikilla oppijoilla ei esim. Facebook-tiliä

Vaatii asennemuutosta

Mitä haluaa jakaa muiden kanssa?

Teknologian ja pedagogiikan yhdistäminen

Työmäärä lisääntyy, Mistä aikaa uuden luomiseen ja opetteluun?

Pedagoginen tuki

Avoimmuuden kulttuuri vasta syntymässä

Jakamisen kulttuuri vasta kehittymässä

Oppilaitoksista puuttuu aika pedagogiselle ideoiden jakamiselle

Oppilaitoksista uupuu tukihenkilöitä, jotka tukisivat pedagogista käyttöönottoa

Taidot

Omat taidot heikot, Tietotekninen osaaminen, Verkkoviestintäosaaminen, Hitaus (seuraus heikoista taidoista), Ei ole aikaa parantaa taitoja, Ei tiedä, mihin pitäisi keskittyä

Kokemuksen puute

Käsitteet ja käytetty kieli vieraita

Hallinnan tunne puuttuu

Motivaatio puuttuu

Oppijan taidot, Eksyy pois opiskeltavasta asiasta

Sisällöt

Miten erottaa oikea ja väärä tieto?

Turvallinen käyttö

Tietoturva

Nimettömyys

Koukuttavuus

New node

Vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin

Kasvokkaiskontaktien väheneminen

Yhteiskunnan jakautuminen, Iän tuoma kuilu somemaailmaan, Ei varaa laitteisiin ja yhteyksiin

Ei ole yhtä paikkaa, missä ihmiset löytäisivät toisensa

Teknologia

Kouluilta puuttuu laitteita

Usein sekalainen valikoima uutta ja vanhaa, jotka eivät kommunikoi keskenään

Tietoliikenne yhteydet heikkoja

Kustannukset

Ulkoistukset vaikeuttavat päivitysten ja tuen saantiin

Tekninen tuki, Oppilaitoksen sisältä järjestetty tuen taidot eivät riitä, Teknisen tuen tuntiresurssit eivät riitä kaiken ylläpitämiseen, Laitemäärien lisääntyessä lähes mahdoton työmäärä yhdelle

Mahdollisuudet

an unfulfilled customer need arrival of new technologies loosening of regulations removal of international trade barriers

Toimintatavat

Vihkojen kanssa toimiminen vähenee

Uusia tapoja arvioida oppijoitten aktiivisuutta

Uusia tapoja antaa palautetta

Etäyhteistyö, Opet ja oppijat, Yhteistyö yli koulurajojen, Opettajien välinen verkottuminen, Pienten koulujen verkostot, Yhteisten etäkurssien toteuttaminen

Vuorovaikutuksen lisääminen

Tavoitettavuus lisääntyy

Mahdollisuus kokeilla erilaisia ideoita

Opettajuus

Ammatillisen osaamisen kehittyminen

Helppo yhteydenpito kollegoihin

Uusia opetusmenetelmiä käyttöön

Työhön sulautuva henkilöstökoulutus

Opetuksen nykyaikaistaminen

Rohkeus ja varmuus lähteä pois mukavuusalueelta

Toimivien ja testattujen tunti/kurssisuunnitelmien saatavuus lisääntyy

Viestinnän kanava

Mahdollistaa osallistumisen

Verkkokursseilla oppija ei jää yksin

Yhteys sidosryhmiin lisääntyy

Tiedonvälityksen ja kommunikoinnin helppous

Oppiminen

Yhteisöllinen oppiminen motivoi, Parempia oppimistuloksia

Keskeneräisten töiden kommentointi, Haastaa oppijan ajattelemaan

Uusia lähestymistapoja oppimiseen

Helpottaa kotitehtävien tekemistä

Atk-tiadot kehittyvät

Avaa mahdollisuuden laajemman kokonaisuuden hahmottamiselle

Palvelut ja teknologia

Somen rooli kasvaa

Teknologiat kehittyvät

Teknologia luonnolliseksi osaksi opetusta, jossa sillä on "luonnollinen" / "ei-korostunut" rooli opetuksen mahdollistajana

New node