Loại thí nghiệm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Loại thí nghiệm by Mind Map: Loại thí nghiệm

1. Thí nghiệm ss giống

1.1. So sánh giống mới với giống đại trà

2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

2.1. Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống

3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

3.1. Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà