SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN by Mind Map: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

1. Windows là gì?

1.1. Khởi động và thoát khỏi Windows

1.1.1. Khởi động Windows

1.1.2. Thoát khỏi Windows

1.2. Desktop

1.3. Thanh tác vụ Taskbar

1.4. Menu Start

1.5. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

1.5.1. Khởi động một ứng dụng

1.5.2. Thoát khỏi một ứng dụng

1.6. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng

1.7. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

1.8. Sử dụng chuột

2. Quản lý thư mục và tập tin

2.1. Khái niệm thư mục và tập tin

2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin

2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin

2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục

2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục

2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục

3. . Sử dụng Control Panel

3.1. Khởi động Control Panel

3.2. Region and Language

3.3. Devices and Printe

3.4. Programs and Features

4. Một số phần mềm tiện ích

4.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

4.2. Phần mềm diệt virus

5. Sử dụng tiếng Việt

5.1. Các bộ mã tiếng việt

5.2. Cách thức nhập tiếng việt

6. Chuyển đổi định dạng tập tin

7. Đa phương tiện

8. Sử dụng máy in

8.1. Lựa chọn máy in

8.2. In